Ystadegau a data

Census 2021 Web

Cyfrifiad 2021

Mae Diwrnod y Cyfrifiad wedi mynd heibio. Rhaid i chi lenwi holiadur y cyfrifiad, os nad ydych wedi gwneud hynny'n barod.

Beth bynnag yw'ch anghenion, mae gwasanaethau cymorth ar gael i'ch helpu.


 Mae wedi cael ei gynnal bob degawd ers 1801, ac eithrio 1941.

Bydd gwybodaeth o'r cyfrifiad digidol yn gyntaf yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal leol. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, tai neu lwybrau bysiau newydd.

Bydd cartrefi yn cael llythyr â chod mynediad unigryw yn y post a fydd yn eu galluogi i lenwi eu holiadur ar lein. Bydd holiaduron papur ar gael ar gais. Diwrnod y Cyfrifiad fydd 21 Mawrth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i cyfrifiad.gov.uk.

Help gyda’ch cyfrifiad

I gael help gyda chyrchu eich cyfrifiad ar-lein, gan gynnwys esbonio’r broses a’ch cynorthwyo i gwblhau eich ffurflen ar-lein, trefnwch apwyntiad yma.

Census 2021 Job Opportunities - Apply Now!

The Office of National Statistics needs to recruit 30,000 Census field staff in the UK. Please visit censusjobs.co.uk to find out more.

Cyfrifiad 2011

Cynhaliwyd cyfrifiad diweddaraf y DU ar 27 Mawrth 2011, mae’r holl ganlyniadau ar wefan Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Proffiliau cymunedol Casnewydd

Mae’r proffiliau cymunedol yn rhoi gwybodaeth am bobl a chymunedau Casnewydd.

Lawrlwythwch y proffiliau isod:

Darllenwch fwy am broffiliau llesiant cymunedol Casnewydd

Atlas Casnewydd

Atlas Casnewydd yw’r parth gwybodaeth ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un.