Sgoriau hylendid bwyd

Mae'r Cynllun Sgoriau Hylendid Bwyd yn rhoi gwybodaeth am y safonau hylendid mewn safle bwyd adeg ei archwilio.

Caiff y sgoriau a roddir eu cyhoeddi ar wefan sgoriau bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Dod o hyd i sgoriau hylendid bwyd 

Sut mae'r sgoriau'n cael eu cyfrifo

Ar ôl archwiliad gan swyddog diogelwch bwyd, rhoddir sgôr i bob busnes ar sail pa mor dda mae'r busnes yn bodloni gofynion y gyfraith hylendid bwyd ar y pryd.

Mae'r asesiad yn seiliedig ar ystyriaeth o:  

  • ba mor hylan mae'r bwyd yn cael ei drafod - paratoi, coginio, ailgynhesu, oeri a chadw bwyd yn ddiogel
  • cyflwr strwythur y safle - glendid, cyflwr, trefn, goleuo, awyru a chyfleusterau eraill
  • sut caiff y busnes ei reoli i wneud yn siwr bod bwyd yn ddiogel fel y gall y swyddog fod yn hyderus y bydd safonau'n cael eu cynnal yn y dyfodol

Mae'r sgôr yn ymwneud â safonau hylendid y busnes bwyd, nid ansawdd y bwyd na'r safonau gwasanaeth sy'n cael eu darparu i gwsmeriaid.  

Rhoddir sticer i fusnesau yn dangos eu sgôr ac mae'n rhaid iddynt ei ddangos mewn lle amlwg, fel drws neu ffenestr ffrynt, ym mhob mynedfa i gwsmeriaid ac os bydd pobl yn gofyn i'r busnes am ei sgôr, rhaid iddo ddweud. 

Apeliadau a hawl i ateb 

I sicrhau bod y Cynllun Sgoriau Hylendid Bwyd yn deg i fusnesau, mae gweithdrefn apelio, hawl i ateb a chyfle i ofyn am ailymweliad pan fydd gwelliannau wedi'u gwneud.

Hawl i ateb

Mae hawl i ateb yn rhoi cyfle i berchenogion busnes bwyd esbonio pa fesurau maen nhw wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau diogelwch bwyd a ddarganfuwyd yn ystod archwiliad.

Llenwi ffurflen hawl i ateb 

Hawl i apelio

Gall busnes apelio os yw'n teimlo bod y sgôr hylendid bwyd yn annheg neu nid yw'n adlewyrchu'r amodau a ddarganfuwyd ar adeg yr archwiliad yn gywir.  

Rhaid cyflwyno apeliadau o fewn 21 diwrnod o gael yr hysbysiad o'r sgôr, yn cynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Lawrlwytho ffurflen apelio 

Bydd apeliadau'n cael eu hystyried gan swyddog gorfodi hylendid bwyd na fu'n rhan o'r asesiad o'r sgôr sy'n destun yr apêl.

Bydd busnesau'n cael gwybod am y canlyniad o fewn 21 diwrnod o dderbyn yr apêl ac yna bydd y sgôr yn cael ei chyhoeddi ar-lein a bydd rhaid dangos sticer y sgôr hylendid bwyd a gyhoeddwyd.

Gwneud cais am archwiliad newydd

Gall busnes wneud cais am ailasesiad o'i sgôr hylendid. Cost hyn fydd £180 a rhaid ei thalu cyn i'r archwiliad gael ei gynnal.

Pan fydd y cyngor yn cael y cais, bydd yn anfon anfoneb ac ar ôl derbyn y taliad, bydd yr ailsgorio'n digwydd o fewn tri mis o ddyddiad y taliad.

Lawrlwytho cais am ailasesiad 

Cysylltu

Anfonwch e-bost at environmental.health@newport.gov.uk neu cysylltwch â thîm diogelwch bwyd iechyd yr amgylchedd Cyngor Dinas Casnewydd.