COVID-19: Cymorth i ofalwyr

Yn ogystal â'r adnoddau a nodwyd ar dudalen y gofalwyr, mae'r dolenni canlynol yn cynnig cyngor a chymorth i helpu gofalwyr yn ystod pandemig COVID-19.

Canllawiau Llywodraeth y DU - ar gyfer unrhyw un sy'n darparu gofal di-dâl i ffrindiau neu aelodau’r teulu.

Apêl Sparkle - gwybodaeth a chymorth i rieni a gofalwyr plant ag anableddau a/neu anawsterau datblygiadol. 

Pobl ifanc

Changing Minds - cymorth dros y ffôn a thrwy e-bost ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd sydd â chwestiynau am iechyd meddwl a sut i ddelio â'r sefyllfa ansicr hon.

Parth Siarad - cwnsela am ddim i blant a phobl ifanc rhwng 3 a 19 oed, sy'n byw yn ardal Casnewydd.

Ymddiriedolaeth y Tywysog - adnoddau defnyddiol gydag opsiwn sgwrsio ar-lein sy’n cynnig cyngor, arweiniad a help i ddatblygu eich hyder a'ch galluoedd yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Cymorth i fyfyrwyr - mae gan brifysgolion a cholegau raglenni cymorth ar waith i helpu myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofal.

Lles

Taking Care - o llyfrgell fideo i ofalwyr gyda chymorth ar gyfer materion ymarferol, deall eich emosiynau, a sut i gadw eich bywyd eich hun mewn cydbwysedd.

Dementia Talking Point -cymuned ar-lein am ddim lle gall unrhyw un y mae demensia’n effeithio arno/arni gael cefnogaeth werthfawr.

Care for a Cuppa ar-lein -  mae Gofalwyr Cymru yn cynnal sesiynau Care for a Cuppa ar-lein yn rheolaidd gyda gwahanol siaradwyr bob dydd Mawrth rhwng 2.30pm a 4.30pm, ac mae'n gyfle gwych i sgwrsio â gofalwyr eraill cyn ac ar ôl pob sgwrs.

Ffordd at Les -  cyngor, offer a gwybodaeth hunangymorth ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles.

Mind – canolfan ar-lein gyda chyngor ar sut i gefnogi eich lles meddyliol yn ystod y cyfnod hwn.

Headspace - ar hyn o bryd mae’n cynnig adnoddau ymwybyddiaeth ofalgar, synfyfyrio ac ymarferion am ddim y gallwch wrando arnynt unrhyw bryd.  

Chwaraeon Anabledd Cymru - ymarferion cynhwysol a recordiwyd ymlaen llaw y gellir eu cyrchu ar adeg sy'n addas i chi.

Casnewydd Fyw - syniadau ar gyfer ymarfer corff wythnosol i'ch helpu i gadw'n hapus ac yn iach gartref. 

Profedigaeth

Gofal Galar Cruse -  cymorth a gwybodaeth ynglŷn â phrofedigaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion. Mae cymorth cyfyngedig dros y ffôn ar gael ar hyn o bryd hefyd.

Llinell Gymorth Profedigaeth y GIG - cyngor, arweiniad a chymorth ymarferol os yw rhywun rydych yn ei adnabod wedi marw.

Good Grief Trust - gwybodaeth a chymorth ymarferol ar-lein, storïau gan eraill sydd efallai wedi profi colled debyg a chyfeiriadau at ddewis o wasanaethau cymorth.

Bereavement Advice Centre - llinell gymorth am ddim a gwasanaeth gwybodaeth ar y we sy'n darparu gwybodaeth ymarferol, cyngor a chyfeiriadau ynglŷn â’r heriau a'r gweithdrefnau y mae llawer yn eu hwynebu ar ôl marwolaeth rhywun agos.

TRA120467 08/06/2020