Gofalwyr

Residential care_shutterstock_530955898

Mae gofalwr yn unrhyw un o unrhyw oed sy’n darparu cymorth di-dâl i aelodau o’r teulu neu ffrindiau na fyddai’n gallu ymdopi heb y cymorth hwn, ac ni ddylid drysu rhwng gofalwr a gweithiwr gofal neu gynorthwy-ydd gofal sy’n derbyn tâl am ofalu am rywun fel swydd.

Gallech fod yn gofalu am berthynas, rhiant neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl, â salwch iechyd meddwl neu broblemau cam-drin sylweddau.

Gall bod yn ofalwr ddod a phleser ond gall hefyd effeithio arnoch yn gorfforol ac yn emosiynol.  

Fel Gofalwr, mae gennych hawl i wybodaeth briodol i’ch cynorthwyo yn eich rôl gofalu, a gall hyn gynnwys Asesiad Gofalwr.

Dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) mae gennych hawliau fel Gofalwr.  Mae rhagor o wybodaeth yma: Deall eich hawliau fel gofalwr

Mae Llawlyfr Gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd yn ganllaw i wasanaethau sydd ar gael yng Nghasnewydd a gall fod yn adnodd defnyddiol i Ofalwyr. Os hoffech gael copi wedi ei bostio atoch, cysylltwch â’r Cysylltwyr Cymunedol ar 01633 235650 neu community.connectors@newport.gov.uk

Proses asesu gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd

Canllaw Gofalwyr Cymru i gael ffeithlen asesu

Gwnewch gais am asesiad gofalwr 

Gofal a Chymorth

Caffi Gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd

Galwch heibio i Gaffi Glan yr Afon ar ddydd Iau olaf pob mis am 10am-12pm i gael gwybodaeth a chyngor a chyfle i sgwrsio a chael cymorth gan ofalwyr eraill. Cysylltwch â ni ar 01633 235650 i gael rhagor o fanylion.

Partneriaeth Gymorth Casnewydd

Yn cynnig cyngor a chymorth am ddim i breswylwyr Casnewydd, yn enwedig gofalwyr, pobl hŷn (gan gynnwys pobl â dementia) a phobl ag anableddau.  

Larymau Crog

Gall y rhain roi tawelwch meddwl i ofalwyr os yw’r person maen nhw’n gofalu amdano yn wynebu risg pan fo ar ei ben ei hun. Gallwch gael mynediad at y gwasanaeth hwn yn breifat ac mae nifer o ddarparwyr i ddewis rhyngddynt. Gall ein partner, Cyngor Sir Fynwy, ddarparu’r gwasanaeth dan drefniant preifat am ffi gosod o £45 a £4 yr wythnos wedi hynny.  Ffoniwch 01633 644 466 neu e-bostiwch careline@monmouthsire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

AskSARA

Canllaw hunan-gymorth am ddim sy’n hawdd ei ddefnyddio ac yn rhoi cyngor arbenigol a gwybodaeth am gynnyrch ac offer ar gyfer oedolion hŷn neu blant ac oedolion anabl.

Cysylltwyr Cymunedol  

Yn cynnig cyngor ac yn eich cysylltu â grwpiau a gweithgareddau yn eich ardal chi. 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru

Yn hwyluso cynllun grantiau bychain ar ran Cyngor Dinas Casnewydd i roi cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl o bob oed. 

Grwpiau Cymorth Gofalwyr yng Nghasnewydd

Yn cynnig cymorth, cyfeillgarwch a gweithgareddau.

Fforwm Cymru Gyfan

Yn cynrychioli barn rhieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu ar lefel genedlaethol.

Casnewydd Fyw

Yn cynnig gostyngiadau ar bris aelodaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl sy’n derbyn lwfans gofalwr.  Mae hyn yn cynnwys y nofio, dosbarthiadau ymarfer corff, chwaraeon raced a sesiynau yn y gampfa.

Gofalwyr ifanc 

Mae gofalwr ifanc yn berson dan 25 oed sy’n gofalu am, neu’n helpu i ofalu am, berthynas drwy wneud gwaith tŷ, siopa, coginio neu ofalu am frodyr a chwiorydd.  

Ewch i wefan gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Casnewydd neu wefan  Ofalwyr Ifanc Gwenti gael rhagor o wybodaeth. 

Gwybodaeth Ychwanegol 

 

TRA112188 29/11/2019