Cynlluniau a chlybiau chwarae

Easter image

Easter Playschemes

Monday 15 - Friday 26 April

Playschemes will not run on Good Friday (19 April) or Bank Holiday Monday (22 April)

CIW registered provisions

All day provisions from 10am – 3pm for children aged 5 – 12 years.

All provisions are subject to registration with CIW, and available spaces may vary

Bettws ALC  

Bettws Lane, Bettws, Newport NP20 7YB

Pill 

Pillgwenlly Flying Start, Capel Crescent
Newport NP20 2FT 

Pill is unable to offer Welsh medium provision during the Easter holidays.

Fixed sites - 1 hour 59 minutes 

9.45am-11.44am

Shaftesbury Community Centre

Evans Street, Newport NP20 5LD 

Newport East Community Centre

Moorland Park, Newport NP19 4NA

Pillgwenlly Millennium Centre

Courtybella Terrace, Newport NP20 2GH

Gaer Community Centre

57 Gaer Road, Newport NP20 3GY

Alway Community Centre

Aberthaw Avenue, Alway, Newport NP19 9SG

Ringland – Milton Flying Start

Little Owls Flying Start, Milton Primary School, Newport, NP19 9HB 

All sessions are provisional and subject to change.

Cynlluniau chwarae

Nod cynlluniau chwarae yw cynnig cyfleoedd chwarae creadigol a llawn hwyl, wedi'u rhedeg gan weithwyr chwarae, ar gyfer plant 5 i 12 oed mewn amgylchedd diogel ac ysgogol.

Os oes gan eich plentyn unrhyw ofynion penodol, trafodwch hyn gyda'r tîm datblygu chwarae isod.

Mae cynlluniau chwarae yn cael eu harwain gan y plentyn ac maent yn rhoi'r cyfle i blant reoli eu chwarae a herio'u hunain i gymryd risgiau emosiynol a chorfforol mewn amgylchedd diogel ac ysgogol.

Mae cynlluniau chwarae yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau hanner tymor mis Chwefror a mis Hydref, dros y Pasg ac am bedair wythnos yn ystod gwyliau'r haf. 

Dylai rhieni a gofalwyr lenwi ffurflen gofrestru ar ymweliad cyntaf y plentyn â'r cylch chwarae a bydd angen cofrestru yn flynyddol. 

Mae sawl math o gynllun chwarae:

  • Prif safleoedd - ar gael bob dydd i blant 8-12 oed. Mae plant 5-7 oed yn cael mynychu sesiwn y prynhawn yn unig (1.30pm-3.30pm) er mwyn cydymffurfio â rheoliadau AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru)
  • Safleoedd AGGCC - mae'r rhain wedi cofrestru gydag AGGCC i gynnig lleoedd chwarae trwy'r dydd i blant 5-12 oed. Mae nifer y lleoedd i blant o dan 8 oed yn gyfyngedig ac yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i'r felin, er mwyn cadw'r gymhareb gywir o staff cymwys a phlant
  • Allgymorth - cynllun yn yr awyr agored, ym mhob tywydd, heb gyfleusterau toiled fel arfer. Dylai plant gael eu gwisgo fel y bo'n addas i'r tywydd, gan gofio'r eli haul pan fydd hi'n boeth
  • Cynllun chwarae arbenigol - mae'n cael ei gynnal yn ystod yr haf yn unig i blant 5-12 oed ag anghenion gofal cymhleth, sydd wedi cael eu hatgyfeirio gan athro, meddyg teulu, therapydd galwedigaethol, gweithiwr cymdeithasol ac ati
  • Cynllun gweithgareddau - mae'n cael ei gynnal yn ystod gwyliau hanner tymor mis Chwefror a mis Hydref, dros y Pasg ac yn ystod gwyliau'r haf, i blant 11 oed a hŷn, sydd wedi cael eu hatgyfeirio gan athro, meddyg teulu, therapydd galwedigaethol, gweithiwr cymdeithasol ac ati

Mynediad agored

Mae cynlluniau chwarae Cyngor Dinas Casnewydd yn rhai mynediad agored a gall plant ddewis pa weithgareddau chwarae maen nhw am eu gwneud, a gyda phwy maen nhw'n chwarae. 

Gall y plant gyrraedd ac ymadael â'r cynllun chwarae ar unrhyw adeg yn ystod yr oriau cyhoeddedig, ond gofynnir i rieni ddweud wrth eu plant i beidio â gadael y safle heb ddweud wrth weithiwr chwarae.

Nid yw Cyngor Dinas Casnewydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ofal, rheolaeth a goruchwyliaeth plant sy'n teithio i'r cynllun chwarae nac ar ôl iddynt ymadael â'r safle. 

Os bydd unrhyw blentyn eisiau gadael y cynllun chwarae yn ystod y dydd, rhaid i'r plentyn lofnodi i mewn ac allan a rhoi gwybod i weithiwr chwarae ei fod yn gadael. 

Datblygu chwarae Teuluoedd yn Gyntaf

Cefnogi teuluoedd trwy chwarae

Mae datblygu chwarae yn rhan o elfen  'teuluoedd sy'n hyderus ac yn meithrin', Teuluoedd yn Gyntaf.

Y nod yw cefnogi teuluoedd trwy chwarae, meithrin cydnerthedd a pherthnasoedd cadarnhaol.

Mae chwarae'n cynnig buddion cadarnhaol i blant ac oedolion, gan wella lles emosiynol, cymdeithasol a chorfforol, a gall helpu gyda: 

  • Pherthnasoedd cadarnhaol - atgyfnerthu ymatebion cadarnhaol i ymddygiad heriol, gosod nodau, canmol cadarnhaol a chreu ffiniau drwy chwarae
  • Lles emosiynol a chorfforol - meithrin perthnasoedd gyda brodyr a chwiorydd a rhieni, cyfathrebu, cymryd rhan mewn chwarae a chyflawni gweithgareddau bob dydd, meithrin hyder a chydnerthedd.
  • Unigedd cymdeithasol - cael at wasanaethau bob dydd, rhyngweithio â chyfoedion y tu allan i'r cartref, gadael y tŷ yn rheolaidd, defnyddio mannau awyr agored
  • Darpariaeth gymunedol - archwilio ac ymddiddori mewn amgylcheddau gan ddefnyddio gweithgareddau chwarae yn eu cartref, yr ardd, parciau lleol ac mewn darpariaeth.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes angen cymorth ychwanegol ar eich plentyn i fynychu clwb chwarae, anfonwch e-bost at play.development@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm datblygu chwarae.

TRA92977 25/10/2018