Oedolion ag anableddau

Os ydych chi'n anabl yng Nghasnewydd, mae gwasanaethau ar gael i'ch helpu chi. 

Os nad ydych chi'n gymwys i gael gwasanaeth ar hyn o bryd, efallai byddwch chi yn y dyfodol, os bydd eich sefyllfa'n newid.

Gallai tâl gael ei godi am rai gwasanaethau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Gwaith - trwy Access Supported Employment 

Tocyn teithio rhatach i bobl anabl 

Parcio i bobl anabl yng Nghasnewydd 

Anableddau dysgu

Mae'n bosibl y bydd angen i bobl ag anabledd dysgu gael cymorth i ddysgu a chofio, a chymorth gyda bywyd pob dydd. Efallai y byddant yn cael anhawster wrth gyfathrebu hefyd.

Mae Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolion yn cynorthwyo pobl i feddwl am eu bywyd nawr ac yn y dyfodol.

Mae'r tîm anableddau dysgu oedolion yn y gymuned yn weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sy'n cynnig gwasanaethau a chymorth i bobl dros 18 oed ag anabledd dysgu. 

Trwy'r Asiantaeth Byw â Chymorth, mae Cyngor Dinas Casnewydd yn rhoi cymorth i oedolion 18 oed a hŷn sydd ag anabledd dysgu i'w helpu i fyw yn eu cartref eu hunain, gyda thenantiaeth ddiogel.

Rhoddir cymorth â sgiliau byw bob dydd, anghenion emosiynol, cyllid, cysylltiadau â'r gymuned ac adeiladu eu dyfodol.

Cysylltwch â'r Asiantaeth Byw â Chymorth ar (01633) 210 860. 

Gallwn drefnu i rywun siarad ar eich rhan. Yr enw ar y person hwn yw 'eiriolydd' a bydd yn meithrin perthynas gyda chi fel y gall ddeall beth rydych chi ei eisiau a'i angen, a gall ddweud hynny wrth bobl eraill ar eich rhan.

Canolfan Hyfforddiant Oedolion Brynglas

Mae'n cynnig gwasanaeth dydd i ryw 165 o oedolion ag anabledd dysgu sy'n cael cyfle i ddysgu sgiliau rhif a darllen sylfaenol, mwynhau gemau dan do neu ffotograffiaeth, sgiliau bywyd, cyfrifiaduron, nofio, gwallt a harddwch, sgiliau personol a cherdded.

Tŷ Ringwood

Gwasanaeth dydd i oedolion sydd ag anabledd dysgu ynghyd ag anghenion cymhleth ychwanegol, gan gynnwys anableddau lluosog dwys. 

Mae Tŷ Ringwood yn cynnig gweithgareddau yn ystod y dydd, gan gynnwys gweithgareddau ffisiotherapi ac amlsynhwyraidd, hydrotherapi, coginio, cerddoriaeth a chwaraeon. 

Cysylltu

Cysylltwch â'r tîm gwasanaethau cymdeithasol yng Nghyngor Dinas Casnewydd.