Maethu

Fostering_ February 2019

Maethwch ar ran Cyngor Dinas Casnewydd!

Ffoniwch (01633) 210272 am fwy o wybodaeth neu llenwch y ffurflen isod

Mae plant a phobl ifanc o bob oedran a chefndir angen gofal maeth os nad yw hi’n bosibl iddyn nhw fyw gydag aelodau o’r teulu neu ffrindiau.  

Oherwydd bod prinder rhieni maeth yng Nghymru weithiau mae’n rhaid i blant mewn gofal Casnewydd gael eu lleoli mewn ardal arall neu gydag asiantaethau maethu.

Gofynnwch am ddod yn ofalwr maeth

Mae angen rhieni maeth arnom i:

  • maethu dros dro, o un noson i rai misoedd
  • maethu’n barhaol 
  • cynnig gofal seibiant i deuluoedd sydd angen saib unwaith neu’n rheolaidd
  • cynnig llety â chymorth gyda chanllawiau a chymorth gan oedolyn cyfrifol ar gyfer grŵp o bobl ifanc.  

Ymunwch â rhieni maeth Casnewydd fel bod mwy o blant yn gallu aros yn eu hardal leol

  • byddwch angen ystafell i ofalu am plentyn, pa un ai yw eich cartref yn fflat neu’n dŷ, yn eiddo i chi neu ar rent
  • bydd angen i chi agor eich calon a’ch cartref i blentyn neu berson ifanc, a chynnig safon dda o ofal mewn amgylchedd diogel.
  • bydd angen i chi fod yn hyblyg i fodloni anghenion plentyn ac yn gallu ei gefnogi drwy unrhyw anawsterau fydd ganddynt.
  • gallwch fod yn briod neu’n sengl, mewn perthynas o’r un rhyw, yn eich 20au neu eich 60au, â gennych eich plant eich hunan neu beidio.
  • mae amynedd, goddefgarwch a synnwyr digrifwch da yn hanfodol!

Yr unig bobl na fyddai’n cael eu hystyried fyddai’r rhai a gafwyd yn euog o drosedd yn erbyn plant neu drosedd dreisiol.

Caiff gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ei wneud a byddwn yn gofyn am wiriadau meddygol a chan yr awdurdod lleol, ynghyd â geirda personol, a gan gyflogwyr.

Mae’r plant yn amrywio o 0-18 oed ac yn amrywio o ran eu personoliaethau a’u hanghenion.

Rydym yn parchu cefndir hiliol, crefyddol, ieithyddol a diwylliannol plentyn wrth ei osod gyda theulu maeth, ynghyd â sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu bodloni o ran iechyd a gallu.

Pan fyddwch yn gwneud ymholiad i faethu byddwn yn trafod pa oedran o blentyn y gallwch ei gefnogi orau, a dros faint o amser.

Cefnogaeth i rieni maeth

Caiff swyddog maethu ei bennu i’ch cefnogi, a bydd gan y plentyn ei weithiwr cymdeithasol ei hun.

Bydd rhywun ar gael bob amser i roi cyngor neu i drafod pryderon.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant cyn-cymeradwyo yn ystod y cyfnod asesu sy’n digwydd ar ddau ddydd Sadwrn dilynol (9.30am - 4.30pm) ac yn edrych ar faterion fel diogelwch plant a rheoli ymddygiad heriol.

Ar ôl cael eich cymeradwyo, bydd hyfforddiant arall ar gael i chi.   

Download the Fostering Service Statement of Purpose (pdf)

TRA96019 14/01/2019