Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau ar y Gweill  

Gatio Arcêd y Farchnad dros nos

12 Chwefror – 27 Chwefror 2019 

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn gynnar yn 2018, mae’r cynnig i osod gatiau i gau Arcêd y Farchnad yng Nghasnewydd dros nos er mwyn mynd i’r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi ei ddatblygu ymhellach gyda pherchnogion a meddianwyr busnesau’r arcêd.  

Y cynnig presennol, y mae’r busnesau yr effeithir arnynt yn ei gefnogi, yw bod yr arcêd yn cael ei gloi gan gatiau newydd rhwng 8pm a 7am drwy gydol yr wythnos.  

I rannu eich barn, cyn i adroddiad gael ei ysgrifennu i ofyn am greu Gorchymyn i ganiatáu cau’r Arcêd, e-bostiwch environmental.health@newport.gov.uk. Rhowch ‘Ymgynghoriad Cyhoeddus Arcêd y Farchnad’ yn deitl i’ch e-bost. Neu gallwch ysgrifennu at Rheolwr Gwasanaethau Rheoliadol (Amgylchedd a’r Gymuned), Y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR.

School Admissions Policy 2020/2021

29 January - 1 March 2019

The council is consulting on the school admission arrangements effective from September 2020. No policy changes are proposed within this consultation, download and view the proposed School Admissions Policy 2020/2021 (pdf)

Please email any comments to school.admissions@newport.gov.uk or write to the School Admissions Manager, Education Services, Newport City Council, Civic Centre, Newport NP20 4UR

Draft Accessibility Strategy for Schools

11 February - 8 April 2019

Newport City Council’s draft accessibility strategy for schools sets out how the council aims to improve the accessibility of schools to pupils with disabilities. 

Ymgynghoriadau diweddar 

Cyngor Dinas Casnewydd Cyllideb 2019/2020

Daeth i ben ar 30/01/2019

Mae Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried cyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20 a sut gallai gwasanaethau gael eu cynnig o fewn yr adnoddau sydd ar gael.

Cyngor Dinas Casnewydd 

Daeth i ben ar 9 Rhagfyr 2018

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu mwy na 800 o wasanaethau i fwy na 151,000 o bobl sy’n byw mewn mwy na 65,000 o gartrefi. 

Gwastraff ac ailgylchu yng Nghasnewydd

Ar gau 23 Tachwedd 2018

Gellid ailgylchu bron i 60% o’r gwastraff a deflir yn ein biniau olwynion, mae hyn yn golygu y llynedd y cafodd 16,000 tunnell o ailgylchu ei daflu, gan wastraffu mwy na £1 miliwn o’ch arian. Roeddem am ddysgu sut mae preswylwyr yn ailgylchu eu gwastraff.  

Cysylltu â’r cyngor

Daeth i ben ar 12 Tachwedd 2018

Sut y mae’n gwell gennych gysylltu â'r cyngor? Fyddai’n well gennych wneud cais, adrodd a thalu am wasanaethau’r cyngor ar y wefan neu app, neu ffonio, e-bostio neu ddweud wyneb yn wyneb?

Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gynradd Lodge Hill

Daeth i ben ar 16 Hydref 2018

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu generig 10 lle ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 oed ag anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion a fydd yn weithredol o fis Ebrill 2019.

Teithio llesol

Daeth i ben 5 Hydref 2018 

Rydym yn cynnig ychwanegu llwybrau cysylltu o gwmpas yr orsaf drên a chanol y ddinas yn ffurfiol i’r Map Rhwydwaith Integredig....

Cynllun Gwella Hawl Tramwy

Daeth i ben ar 28 Medi 2018

Caiff Cynllun Gwella Hawl Tramwy (CGHT) cyfredol Casnewydd ei adolygu a’i ddiweddaru i reoli a gwella mynediad i rwydwaith hawliau tramwy Casnewydd dros y ddeng mlynedd nesaf.

Gwerthusiadau ardal gadwraeth

Daeth i ben 3 Awst 2018

Rydym yn ymgynghori ar dri gwerthusiad ardal gadwraeth yng Nghasnewydd...

Ymgynghoriad ar drwyddedau amgylcheddol

Daeth i ben ar 6 Gorffennaf 2018

Derbyniodd Cyngor Dinas Casnewydd gais am drwydded gan Dragon Asphalt Ltd

Diolch am rannu eich barn

TRA92001 05/10/2018