Materion Casnewydd

Newport-Matters-December-2015_page_001

Materion Casnewydd yw papur newyddion y cyngor ar gyfer trigolion Casnewydd ac fe'i dosberthir i gartrefi a busnesau ar draws y ddinas.

Heb gael Materion Casnewydd?

Os ydych chi'n byw yng Nghasnewydd ac nid ydych yn cael copi, llenwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni. 

Rhoi gwybod os nad ydych yn cael Materion Casnewydd

Cofiwch - Os ydych wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth dewis post, lle'r ydych yn atal eitemau sydd heb eu cyfeirio'n benodol rhag cael eu danfon, efallai na fyddwch yn derbyn Materion Casnewydd.

I holi am hysbysebu ym Materion Casnewydd anfonwch e-bost at newport.matters@newport.gov.uk 

Dysgwch ragor am gostau cynhyrchu Materion Casnewydd 

Mai 2019

Dyddiad Gŵyl Fwyd 2019, gorfodi parcio sifil, hyb cymdogaeth newydd, Gemau Trawsblannu’n dod i Gasnewydd, project y Bont Gludo

 Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2019 (pdf)
Mawrth 2019

Pennu cyllideb y ddinas, helpwch ni i ailgylchu mwy,       arolygiad addysg gadarnhaol, parcio’n ddiogel, Casnewydd i groesawu athletwyr ysbrydoledig.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2019 (pdf)
Ionawr 2019

Blwyddyn gyffrous i ddod, dewch i ddweud eich dweud ar gynigion y gyllideb, Fy Nghasnewydd - gwasanaethau ar flaenau eich bysedd, paratoi at lansio gorfodi  parcio sifil, cefnogi busnesau annibynnol.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2019 (pdf)
Tachwedd 2018

Paratown at hwyl yr ŵyl, cyngor yn gwneud cais i reoli gorfodi parcio, beth sy’n newydd i Gasnewydd ddigidol, her cyllideb Casnewydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2018 (pdf)
Medi 2018

Ailenwi’r felodrom i anrhydeddu enillydd Tour de France, cynigion cyffrous ar gyfer un o adeiladau hanesyddol y ddinas, paratoi at y diwrnod mawr - gŵyl bwyd a diod Casnewydd Tiny Rebel, addewid y cyngor  i leihau’r defnydd o blastig.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2018 (pdf)
Gorffennaf 2018

Eich cyfle chi  i helpu Pont Gludo Casnewydd, ethol Maer  a Maeres newydd, mae cynnig gofal plant cymru yn  dod i Gasnewydd, Casnewydd i gynnal cymal agoriadol ras fawreddog.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2018 (pdf)
Mai 2018

Newyddion da I ddau o fannau nodedig y ddinas, mae’r Velothon yn dychwelyd yr haf hwn, Maer newydd yn dechrau a rei swydd, ceir trydan yn ymuno â’r fflyd ddinesig.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2018 (pdf)

Mawrth 2018

Cynigion uchelgeisiol ar gyfer adeiladau allweddol yn y ddinas, dangoswch eich cefnogaeth i ddigwyddiadau yn y ddinas, cymorth gan y cyngor i fusnesau annibynnol yng Nghasnewydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2018 (pdf)

Ionawr 2018

Digwyddiadau cyffrous sy’n dod i Gasnewydd, ceisir cyllid i wella’r Bont Gludo, cyllideb – dweud eich dweud, ysgol gyntaf casnewydd sy’n deall dementia.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2018 (pdf)

Tachwedd 2017

Y ddinas i groesawu ei marathon cyntaf; cyfri’r diwrnodau tan y Nadolig; newidiadau i gasgliadau gwastraff yn ystod y Nadolig; mynd i’r afael â digartrefedd a’r newyddion diweddaraf am y gyllideb.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2017 (pdf)

Medi 2017

Y ddinas i gynnal Gemau Trawsblaniad 2019; Gŵyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd y mis nesaf; Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) wedi’i gytuno ar gyfer Pillgwenlli; blwyddyn nodedig arall o ran adeiladu tai.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2017 (pdf)

Gorffennaf 2017

Y broses o werthu Friars Walk wedi’i chwblhau; gwelliannau i’r ganolfan ailgylchu; adeiladu dinas sy’n ystyriol o ddementia; croeso i’r Maer a’r cynghorwyr newydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2017 (pdf)

Mai 2017

Cyngor newydd wedi’i ethol; cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y Bont Gludo; newidiadau i geisiadau am leoedd meithrin; Cerdded y Porthladd eleni; newyddion am y Felothon a Chynghrair y Pencampwyr.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2017 (pdf)

Mawrth 2017

Y Fargen Ddinesig i ddenu buddsoddiad gwerth £1.2 biliwn; etholiadau’r cyngor ym mis Mai; dedfrydu gang am drafod a gwerthu sigaréts anghyfreithlon; newyddion am y Felothon a Chynghrair y Pencampwyr.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2017 (pdf)

Ionawr 2017

Cynlluniau cyffrous ar gyfer dyfodol Casnewydd; Cadw Nwyddau Ffug o Gasnewydd yn targedu nwyddau ffug; busnesau newydd yn agor yn y ddinas; llysgenhadon yn lledaenu’r gwaith da.

Gweld rhifyn mis Ionawr 2017 trwy Yudu

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2017 (pdf)

Tachwedd 2016

Newidiadau i wasanaethau ailgylchu; yr ymgyrch Rydyn Ni’n Cefnogi Casnewydd; digwyddiadau’r Nadolig; pam mae presenoldeb ysgol yn bwysig.

Gweld rhifyn mis Tachwedd 2016 trwy Yudu

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2016 (pdf)

Medi 2016

Lansio’r ymgyrch Ymfalchïo yng Nghasnewydd; Gŵyl Fwyd Casnewydd – yn fwy ac yn well yn 2016; sut rydym ni’n creu Dinas Ddigidol.

Gweld rhifyn mis Medi 2016 trwy Yudu

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2016 (pdf)

Gorffennaf 2016

Y nifer fwyaf erioed o gartrefi wedi’u hadeiladu yng Nghasnewydd; y Cyngor yn croesawu Arweinydd a Maer newydd; ysgol uwchradd Gymraeg i’r ddinas.

Gweld rhifyn mis Gorffennaf 2016 trwy Yudu

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2016(pdf)

Mai 2016

Rhifyn dwyieithog cyntaf; Casnewydd yn elwa o fuddion cyntaf y fargen ddinesig; Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ymddiswyddo.

Gweld rhifyn mis Mai 2016 trwy Yudu

Lawrlwytho

Materion Casnewydd mis Mai 2016 (pdf) 

Mawrth 2016

Gŵyl Fwyd Casnewydd i ddychwelyd; y gyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod wedi’i chytuno; cefnogi ein lluoedd arfog; newyddion am etholiadau mis Mai 2016.

Gweld rhifyn mis Mawrth 2016 trwy Yudu.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2016 (pdf)

Ionawr 2016

Lleisiwch eich barn ynglŷn â’r cynigion ar gyfer arbed arian yn y gyllideb; gorsaf fysiau newydd yn agor yn Friars Walk; acoladau aur i atyniadau Casnewydd.

Gweld rhifyn mis Ionawr 2016 trwy Yudu.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2016 (pdf)

Rhagfyr 2015

Friars Walk yn agor; lle chwarae newydd ar gyfer Basaleg; llwyddiant loteri Gwastadeddau Gwent; paratoadau’r cyngor ar gyfer y gyllideb.

Gweld rhifyn mis Rhagfyr 2015 trwy Yudu.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Rhagfyr 2015 (pdf)

Medi 2015

Dyfodol disglair i ganol y ddinas; cyffro’n cynyddu wrth i ddyddiad agor Friars Walk nesáu. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2015(pdf)

Gorffennaf 2015

Siopau newydd yn ymrwymo i agor yn Friars Walk; Casnewydd sy’n ystyriol o ddementia; yr Ŵyl Fwyd yn prysur nesáu; llwyddiant y Felothon

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2015(pdf)

Mai 2015

Gweithwyr arwrol y cyngor; Friars Walk; Academi Dysgu Seiliedig ar Waith; siop Ail Gyfle; beth sy’ ’mlaen yng Nghasnewydd.  

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2015(pdf)

Mawrth 2015

Friars Walk i agor ym mis Tachwedd; gwnewch yn siwr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio; prosiect atgofion cymunedol; beth sy’ ’mlaen. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2015 (pdf) 

Ionawr 2015

Diolch i breswylwyr am leisio eu barn ynglŷn â’r gyllideb; cydnabod ysgolion am eu gwaith gyda theuluoedd; hwyl hanner tymor Chwefror; cyfri’r diwrnodau tan yr hanner marathon; beth sy’ ’mlaen. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2015 (pdf)

Tachwedd 2014

Her gyllideb Casnewydd; cyfri’r diwrnodau tan y Nadolig; y newyddion diweddaraf am ailddatblygu; erthygl ar gymorth i fusnesau; atodiad ar y Siartwyr; beth sy’ ’mlaen. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2014 (pdf)

Medi 2014

Y sefyllfa ddiweddaraf ynglŷn â’r gyllideb; lluniau o Uwchgynhadledd NATO; newyddion ailddatblygu; yr ymgyrch Rhuban Gwyn; Gŵyl Fwyd Casnewydd; beth sy’ ’mlaen.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2014(pdf)

Gorffennaf 2014

Cynlluniau ar gyfer Uwchgynhadledd NATO; diweddariad ar ganol y ddinas; cyfarfod â’r Maer; hwyl y gwyliau; digwyddiadau coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf; cyrsiau dysgu yn y gymuned; beth sy’ ’mlaen.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2014 (pdf)

Mai 2014

Cynlluniau datblygu’r ddinas yn symud ymlaen; cymorth i fusnesau; noddwyr yr ŵyl fwyd; Sblash Fawr 2014; paratoadau ar gyfer Uwchgynhadledd NATO; diweddariad ar ailgylchu; beth sy’ ’mlaen. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2014(pdf)