Newyddion

Cyngor i lofnodi siarter Marw i Weithio Cyngres yr Undebau Llafur

Wedi ei bostio ar Monday 15th April 2019
Civic Centre in Landscape

Mae ymrwymiad i gefnogi cyflogeion sydd â salwch marwol yn cael ei ddatgan gan Gyngor Dinas Casnewydd trwy gefnogi ymgyrch Marw i Weithio CULl.

Bydd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Debbie Wilcox, yn gwneud yr adduned ar ran y cyngor yn y cyfarfod cabinet y mis hwn.

Mae CULl yn galw ar gyflogwyr ledled y DU i lofnodi’r siarter  a chytuno i beidio â diswyddo unrhyw gyflogai sydd wedi derbyn diagnosis marwol.

Er mwyn cyrraedd gofynion y Siarter bydd y Cyngor yn ymrwymo i sawl cam gweithredu.

Mae’r rhain yn cynnwys adolygu ei bolisi tâl salwch a’i bolisi absenoldeb salwch er mwyn cynnwys datganiad penodol na fydd unrhyw gyflogai sydd wedi derbyn diagnosis marwol yn cael ei ddiswyddo oherwydd ei gyflwr.

Bydd gweithdrefnau hefyd yn cael eu rhoi ar waith i greu rhaglen gymorth i gyflogeion gyda’r nod o gynnig cymorth i unrhyw gyflogai a chaniatáu mynediad at gwnsela a chyngor ariannol.

Drwy arwyddo’r Siarter mae Cyngor Dinas Casnewydd hefyd yn cytuno i ddarparu hyfforddiant i reolwyr llinell a staff adnoddau dynol fel y gellir rhoi cynlluniau ar waith fel bod cyflogai sydd â diagnosis o salwch marwol yn gallu cael addasiadau i’w trefniadau gwaith yn ôl yr angen.

Bydd seremoni lofnodi gyhoeddus lle bydd cynrychiolwyr o GULl a’r cyngor yn arwyddo’r Siarter Marw i Weithio yn cael ei threfnu dros yr wythnosau nesaf.

Bydd manylion Cyngor Dinas Casnewydd wedyn yn cael eu hychwanegu at wefan yr ymgyrch ochr yn ochr â manylion awdurdodau lleol eraill o Gymru gan gynnwys Caerffili, Caerdydd, Caerfyrddin a Chastell Nedd Port Talbot.

Dywedodd y Cynghorydd Wilcox: Drwy lofnodi’r siarter Marw i Weithio rydym yn dangos ymrwymiad ein cyngor i gefnogi cyflogeion a’u teuluoedd yn ystod amseroedd o angen anodd iawn a pharchu dymuniadau cyflogai i beidio â chael ei ddiswyddo pan fydd yn derbyn diagnosis o gyflwr angheuol.

 “Ar hyn o bryd rydym yn cynnig cyfle i gyflogeion gael cwnsela ac rydym yn y broses o adeiladu hyb llesiant i staff er mwyn gallu cyrchu dewisiadau llesiant eraill. Fodd bynnag, wrth lofnodi’r Siarter rydym yn ychwanegu at safiad y Cyngor ein bod yn cefnogi cyflogeion sydd wedi derbyn diagnosis o salwch angheuol.

Bydd manylion y llofnodi yn cael eu cyhoeddi yn nes at yr amser.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.