Newyddion

Datgelu Casnewydd fel ail ddinas rhoddwyr y DU

Wedi ei bostio ar Tuesday 6th August 2019
Leader at opening of Transplant Games 2019

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox, croeso pawb at Gemau Trawsblaniad Prydain Westfield Health

Wrth i Gemau Trawsblaniad Prydain Westfield Health gau, cafodd y ddinas oedd yn eu cynnal, Casnewydd, ei chyhoeddi fel Dinas Rhoddwyr – dim ond yr ail ddinas yn y DU i gael yr anrhydedd.

Mae’r dyfarniad yn dangos ymrwymiad y bydd gan gasgliad o sefydliadau yng Nghasnewydd ddwy flynedd i’w gwblhau. Dyma’r ail ddinas yn unig i gael yr anrhydedd ar ôl Birmingham a gynhaliodd y Gemau yn 2018.

Nod y ddinas bellach – sy’n benderfynol o adeiladu ar yr ŵyl 4 diwrnod o chwaraeon trawsblaniad – yw codi nifer y rhai sy’n derbyn trawsblaniadau sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a chwaraeon.

Hefyd mae’r ddinas yn awyddus i gynyddu ymgysylltiad Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn y broses drawsblannu. Ar hyn o bryd, mae cyfraddau cydsynio ymhlith cymunedau BAME tua hanner y gyfradd gyfartalog yn y DU.

Esboniodd Cadeirydd Gemau 2019, Ann Lloyd, sydd hefyd yn gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: “Mae’r Gemau wedi bod yn llwyddiant enfawr ond mae’n bwysig ein bod yn parhau gyda’r gwaith. Mae’r ddinas wedi gosod uchelgeisiau mawr i’w hun a chan gweithio gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth sylweddol.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox: “Roeddem yn falch o gynnal y Gemau ac rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar y ddwy flynedd ddiwethaf o gynllunio a pharatoi.

 “Mae cael ein henwi fel dim ond ail Ddinas Rhoddwyr y DU yn cydnabod ein hymrwymiad i sicrhau bod y gwaith ar roddi organau a’n cymunedau trawsblannu yn parhau.”

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod y gyfradd gydsynio ar gyfer rhoi organau yng Nghymru wedi cynyddu gan saith y cant ers y llynedd. Mae gan Gymru’r gyfradd gydsynio uchaf o holl genhedloedd y DU - 77 y cant erbyn hyn, i fyny o 58 y cant yn 2015, pan gyflwynwyd y system newydd o dynnu’n ôl o roi organau.

Mae bron 57,000 o breswylwyr Casnewydd wedi cofrestru penderfyniad i ymuno â’r gofrestr rhoi organau. Tra bod yr ystadegau diweddaraf yn dangos bod dealltwriaeth a chymorth o ran rhoi organau yn cynyddu, rydym yn gweithio’n galed o hyd i godi ymwybyddiaeth.

Dywedodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething:  “Rydym wrth ein boddau fod Casnewydd wedi cael ei henwi fel ail Ddinas Rhoddwyr y Deyrnas Unedig, wedi dangos brwdfrydedd enfawr wrth gynnal Gemau Trawsblaniad Prydain Westfield Health 2019 yn llwyddiannus.

 “Gallai pob rhodd achub bywyd ac rwyf mor falch o weld bod y raddfa gydsynio yn parhau i godi yng Nghymru. Mae’n dangos bod y system tynnu’n ôl arloesol yn cael effaith go iawn ac mae’n wych gweld bod Lloegr a’r Alban bellach yn dilyn ein hesiampl.”

Yn y cyfamser, mae Dr Paul Harden, Cadeirydd Transplant Sport, yn credu bod twf Gemau Trawsblaniad Prydain Westfield Health yn argoeli’n dda ar gyfer y dyfodol: “Byddwn yn mynd â’r Gemau i ddinas wahanol bob blwyddyn ac maent yn mynd yn well ac yn well. Y llynedd, daeth Birmingham yn Ddinas Rhoddwyr a cheisiodd godi cyfraddau rhoi a thrawsblannu yn y gymuned BAME.

 “Bellach mae Casnewydd hefyd yn Ddinas Rhoddwyr ac mae hyn yn golygu bod etifeddiaeth fendigedig o roi organau a chefnogi ein cymunedau trawsblannu, ymhell ar ôl i’n dathliadau cloi orffen.”


Mae cynnal y Gemau ar dir cartref eisoes wedi gweld niferoedd y derbynwyr trawsblaniadau sy’n cynrychioli Cymru yn codi o lond llaw y llynedd i 50.

Ac mae ymwybyddiaeth ledled Cymru wedi tyfu yn yr adeg cyn y Gemau diolch i daith Rhoi Organau Cymru sydd wedi ymweld â phob cwr o Gymru.

Hefyd denodd arddangosfa sy’n edrych ar drawsblaniadau a rhoi organau yn Friars Walk, Casnewydd lu o ymwelwyr, gan feithrin eu dealltwriaeth o’r pwnc hefyd.

Nod y Gemau – a drefnwyd ar ran elusen – Transplant Sport,  yw codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd rhoi organau. Cymru oedd y wlad gyntaf i gyflwyno system optio allan ysgafn ar gyfer y gofrestr rhoddwyr organau. Fodd bynnag, yr anwyliaid sy’n dal i wneud penderfyniadau ar roi organau ai peidio. Dyna pam mae trefnwyr yn awyddus i ledaenu’r neges fod angen i chi roi gwybod i’ch teulu beth hoffech ddigwydd i’ch organau.

Ar 31 Rhagfyr 2018, roedd 232 o gleifion yng Nghymru yn aros am drawsblaniad. Yn ystod tri chwarter cyntaf 2018/19, bu farw 19 claf wrth aros ar y rhestr aros.

Cefnogir y digwyddiad gan Westfield Health, Llywodraeth Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd, Casnewydd Fyw, byrddau iechyd lleol ledled Cymru, y GIG Gwaed a Thrawsblannu, Kidney Care UK, Cofrestr Anthony Nolan, Donor Family Network a Believe Organ Donor Support. Mae’r noddwyr eraill yn cynnwys Friars Walk, Icon Design, Rodney Parade, Gwesty’r Celtic Manor, ac Ardal Gwella Busnes Newport NOW.

Gallwch ddysgu rhagor am Gemau Trawsblaniad Prydain Westfield Health yma https://www.britishtransplantgames.co.uk/

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.