Newyddion

Y Cyngor yn croesawu teithio am ddim

Wedi ei bostio ar Tuesday 2nd July 2019
Newport Bus use this

Mae Swyddogion Gorfodi Sifil Cyngor Dinas Casnewydd yn cael teithio am ddim ar fysus y ddinas.

Gwnaeth Trafnidiaeth Casnewydd y cynnig er mwyn sicrhau bod y swyddogion yn gallu cyrraedd amrywiaeth o leoliadau ar gyfer eu shifftiau wrth gyflawni dyletswyddau Gorfodi Parcio Sifil.

Ac mae’r cwmni’n annog gyrwyr sydd am osgoi dirwyon parcio i adael eu ceir gartref a dal y bws yn lle gyrru.

Mae hefyd yn cefnogi ymgyrch #ParcioCywir y Cyngor sy’n annog gyrwyr i gadw at Reolau’r Ffordd Fawr a pharcio’n ddiogel gyda’i ymgyrch #maketheswitch.

Croesawyd y penderfyniad gan y Cynghorydd Roger Jeavons, Aelod Cabinet y Cyngor dros Wasanaethau’r Ddinas.

Dywedodd, “Mae preswylwyr wedi cwyno am flynyddoedd wrthon ni ac wrth Heddlu Gwent am y diffyg gorfodi ar y strydoedd lle roedd gyrwyr yn anwybyddu rheolau’r ffordd yn gwbl eofn, gan achosi problemau i gerddwyr a gyrwyr eraill, yn enwedig yng nghanol y ddinas.

“Rydym yn gwybod bod gyrwyr bysus hefyd wedi cael llawer o broblemau wrth deithio ar hyd ffyrdd y ddinas oherwydd ceir wedi’u parcio’n ddiofal, felly rydym yn croesawu’r cynnig gan Trafnidiaeth Casnewydd i helpu fel hyn.

“Rydym wedi treulio misoedd yn ailosod neu’n diwygio gorchmynion traffig a chodi arwyddion newydd i sicrhau na fydd pobl mewn unrhyw amheuaeth o ran y rheolau parcio.”

Esboniodd Morgan Stevens, cyfarwyddwr gweithrediadau Trafnidiaeth Casnewydd, “Mae’n bleser gennym gynorthwyo’r Cyngor wrth orfodi parcio.

“Fel defnyddwyr ffyrdd helaeth ein hunain, rydym yn deall o brofiad ymarferol yr anawsterau y gall parcio anystyriol eu hachosi i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd. Gall trafnidiaeth gyhoeddus fod yn rhan o’r ateb i leihau tagfeydd a gwella ansawdd aer yn y ddinas.

“Yn Bws Casnewydd, rydym yn darparu dros 40 llwybr yng Nghasnewydd a’r cyffiniau, a chyda 15 bws trydan dim allyriadau newydd yn gwbl weithredol erbyn Pasg 2020 a’n hymrwymiad i adolygu ein llwybrau’n gyson, rydym mewn sefyllfa dda i annog pobl i newid i deithio ar y bws fel eu prif ddull trafnidiaeth.”

Cyflwynwyd Gorfodi Parcio Sifil i wella diogelwch ar y ffyrdd, lleihau tagfeydd er mwyn galluogi traffig i lifo’n rhwyddach a diogelu cymunedau rhag parcio anghyfreithlon ac anystyriol yn ogystal â gorfodi cynlluniau parcio i breswylwyr.

Ei nod yw bod yn weithrediad hunanariannu a bydd yn helpu i wella’r rhwydwaith trafnidiaeth gan y caiff unrhyw incwm ychwanegol yn sgil gorfodi parcio anghyfreithlon ei wario’n uniongyrchol ar welliannau parcio neu drafnidiaeth.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.