Newyddion

Diwrnod o hwyl i ddathlu ailagor canolfan gofal ysbeidiol plant ar ei newydd wedd

Wedi ei bostio ar Monday 22nd July 2019
Oaklands Childrens Home 2 cutting the ribbon

Maer Casnewydd, y Cynghorydd William Routely; Maeres Alison Robbins, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox, a’r Cynghorydd Paul Cockeram, yr aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol.

Roedd gan y plant a’r teuluoedd a fynychodd ffair haf Tŷ Oakland yn Nhŷ-du ddoe reswm ychwanegol dros ddathlu.

Roedd y diwrnod yn nodi agoriad swyddogol y cartref, sydd wedi ei ailwampio diolch i gronfa gofal integredig (CGI) Llywodraeth Cymru.

Mae’r gwelliannau’n cynnwys trefn newydd i’r tu fewn, sydd wedi ai aliwampio'n llwyr,  ac estyniad yn y cefn, sy’n rhoi mwy o le i blant, a mynediad haws i’r ardd. Mae yno hefyd ddau “bod” newydd lle gall y plant ymlacio.

Mae modd addasu'r wynebau gweithio yn y gegin, er mwyn i blant sy'n defnyddio cadeiriau olwyn all gymryd rhan mewn gweithgareddau coginio, ac mae'r ystafell synhwyraidd wedi ei ymestyn, ac mae ynddi bellach wres dan y llawr.

Mae Oakland House yn cynnig ysbeidiau dros nos byr i blant a phobl ifanc sydd ag anabledd difrifol, a hynny mewn amgylchedd diogel sy’n maethu ac yn ysgogi. Mae gwasanaeth dydd ar gael yno hefyd.

Ymhlith y rhai oedd yn y ffair haf roedd Maer Casnewydd, y Cynghorydd William Routely; Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox, a’r Cynghorydd Paul Cockeram, yr aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol.

Dywedodd y Cynghorydd Wilcox: “Mae’r gwaith sydd wedi ei wneud i Dŷ Oakdale wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i’r cyfleusterau y gall eu cynnig.  Rwyd wrth fy modd bod y cyngor wedi gallu cwblhau’r project hwn yn llwyddiannus diolch  i gyllid o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi helpu i ddod â'r weledigaeth yn fyw.

Dywedodd y Cynghorydd Cockeram: “Mae’r adborth sydd wedi dod gan rieni wedi ailagor y ganolfan wedi bod yn gadarnhaol iawn a hoffem ddiolch i bawb am eu hamynedd wrth i’r gwaith fynd rhagddo.

“Mae rhieni a gofalwyr yn anhygoel, ond mae angen ysbaid fer bob yn hyn y hyn ar y sawl sydd â chyfrifoldebau gofalu.  Mae’n hollbwysig bod y plant yn mwynhau eu harhosiad neu eu hymweliad â Thŷ Oakland a bydd y gwelliannau hyn yn gwneud y profiad hyd yn oed yn fwy arbennig."

Diolchodd Cyngor Dinas Casnewydd hefyd i staff Tŷ Oakland am eu hymroddiad ac am drefnu digwyddiad ddoe.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.