Newyddion

Bydd Baneri Gwyrdd eto uwch barciau ac amlosgfa'r ddinas

Wedi ei bostio ar Tuesday 16th July 2019
Green Flag parks on your doorstep poster for social media

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr Baner Werdd eleni – y nod ansawdd rhyngwladol i fannau gwyrdd a pharciau – ac mae Cyngor Dinas Casnewydd yn falch ein bod wedi ei hennill ar dri safle.  

Bydd y baneri’n chwifio ym Mharc Belle Vue, Parc Beechwood ac Amlosgfa Gwent i gydnabod eu harddangosiadau blodau rhagorol, cyfleusterau a’u hymrwymiad i ddarparu man gwyrdd o ansawdd uchel.

Mae’r Cyngor hefyd wrth ei fodd bod Parc Belle Vue wedi cadw ei statws Gwobr Treftadaeth yn ogystal ag ennill Baner Werdd

Mae’r tri lleoliad ymhlith 221 o barciau a fannau gwyrdd ledled Cymru sydd wedi cyrraedd y safonau uchel sydd eu hangen i ennill Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Maen nhw’n cynnwys ystod amrywiol o safleoedd, o barciau dinesig i ystadau tai, i gampysau prifysgol a ffermydd.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cyng. Deb Harvey, fod y gwobrau yn cydnabod holl waith caled y tîm gwasanaethau gwyrdd.

 “Mae ennill y gwobrau Baner Werdd mawreddog yn newyddion gwych ac mae unwaith eto’n dyst i waith caled cyson ac ymrwymiad staff y tîm gwyrdd sy’n sicrhau bod ein parciau lle gwych i ymweld â nhw a’u mwynhau.

 “Ac mae safle’r amlosgfa’n hafan dawel, heddychlon i alarwyr ar adeg mor drist,” meddai’r Cyng. Harvey.

Cyflwynir rhaglen Gwobrau’r Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru'n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Fe’i bernir gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sy’n rhoi o’u hamser i ymweld â safleoedd cais a’u hasesu’n erbyn wyth maes prawf cadarn, gan gynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheoli amgylcheddol a chynnwys y gymuned.

Dywedodd Lucy Prisk, cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru'n Daclus: “Mae rhaglen Gwobrau’r Faner Werdd yn mynd o nerth i nerth yng Nghymru, diolch i ymrwymiad a brwdfrydedd staff a gwirfoddolwyr ledled y wlad.

 “Mae parciau a manna gwyrdd o safon mor bwysig i’n cymunedau, ein hiechyd a’n lles, natur a’r economi.

 “Rydym am annog i bawb grwydro eu hardal leol a manteisio i’r eithaf ar y safleoedd rhagorol hyn sydd ar garreg eu drws.”

Mae rhestr lawn o enillwyr gwobrau ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.cadwchgymrundaclus.cymru

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.