Newyddion

Miloedd o bobl ifanc yn cael help i barhau ag addysg

Wedi ei bostio ar Thursday 27th June 2019
Inspire.2.Achieve (002) saved

Mae miliynau o bunnoedd o arian yr UE wedi helpu miloedd o bobl ifanc ledled de-ddwyrain Cymru sydd mewn perygl o adael yr ysgol cyn amser i barhau ag addysg neu hyfforddiant er mwyn gwella eu cyfleoedd cyflogaeth.

Caiff Ysbrydoli i Gyflawni ei arwain gan Gyngor Dinas Casnewydd ynghyd â phartneriaid gan gynnwys Cyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Fynwy, Coleg Gwent, Coleg Caerdydd a’r Fro a Gyrfa Cymru.

Mae’r bartneriaeth wedi galluogi arian o’r UE i gael ei sicrhau i ddarparu cymorth cynnar i bobl ifanc 11 i 19 oed sydd mewn perygl o adael yr ysgol yn gynnar neu fod yn NEET (nid mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) pan fyddant yn gadael addysg amser llawn.

Mae cynllun Ysbrydoli i Weithio Cyngor Casnewydd yn darparu mentora un-i-un, cymorth gyda sgiliau sylfaenol a phersonol a llythrennedd digidol i bobl ifanc 16-24 oed sy’n gallu ennill cymwysterau, cael mynediad i addysg bellach a dod o hyd i gyflogaeth.

Mae’r cynllun, a ddechreuwyd ym mis Ebrill 2016, wedi cefnogi 2,376 o bobl ifanc hyd yn hyn. Yng Nghasnewydd mae’r cynllun newydd gynorthwyo’r 1000fed person i gyflawni’r canlyniad hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: “Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o lithro trwy’r rhwyd a cholli cyfleoedd addysgol neu hyfforddiant hanfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Gail Giles, Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg a Sgiliau, “Fel cyngor rydym eisoes wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth leihau nifer y bobl ifanc Blwyddyn 11 nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.  Diolch i gyllid yr UE sy’n helpu’r cynllun Ysbrydoli i Weithio, gallwn ni helpu hyd yn oed mwy o bobl ifanc i gyflawni eu potensial.”

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.