Newyddion

Ymweliad Ysgol Uwchradd Llanwern

Wedi ei bostio ar Tuesday 5th March 2019

Camodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd y Cynghorydd Debbie Wilcox yn ôl mewn amser yr wythnos hon i ymweld ag ysgol lle roedd hi’n arfer bod yn athrawes.

Ymwelodd y Cynghorydd Wilcox, ynghyd â’r Cynghorydd Gail Giles, yr aelod cabinet dros addysg a sgiliau, ag Ysgol Uwchradd Llanwern i gwrdd â disgyblion a rhoi araith ar ‘gyfrifoldeb’.

Ysgol Uwchradd Hartridge oedd enw’r ysgol pan oedd yr Arweinydd yn addysgu yno ac mae’r Cynghorydd Giles yn gyn-ddisgybl.

Mae ymweliad y cynghorwyr yn dilyn cyflwyniad yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd fis diwethaf (chwefror) lle roedd myfyrwyr llwyddiannus o bob rhan o’r ddinas yn dangos eu sgiliau dadlau.

Seiliwyd eu cyflwyniadau ar y testun dadl canlynol: ‘Cred y tŷ hwn mai canlyniadau arholiadau da yw’r allwedd i lwyddiant’.

Yn ystod y digwyddiad fis Rhagfyr, y tîm buddugol oedd Cameron Winn a Tomos Morgan, y ddau o flwyddyn 9 yn Ysgol Bassaleg.

Cipiodd Max John o Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff y wobr am siaradwr cyhoeddus gorau, gan wneud argraff wych ar y beirniaid gyda’i rap ar y cyd â’i bartner Jessica Wootton. Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yn gobeithio recordio’r rap i’w rannu ar eu sianel YouTube.

Cyflwynodd y beirniaid hefyd wobr clod uchel i Megan Davies o Ysgol Gyfun Caerllion.

Roedd y myfyrwyr mor dda yn y digwyddiad hwn, fel y cawsant eu gwahodd i ailadrodd eu perfformiad o flaen Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox a’r aelod cabinet dros addysg a sgiliau, y Cynghorydd Gail Giles.

Ymhlith y disgyblion a aeth i’r ganolfan ddinesig oedd Rebecca O’Hara a Honor Davies (Ysgol Gyfun Gwent Iscoed); Addison Jones ac Isobel Clark (Ysgol Uwchradd Casnewydd); Max John a Jessica Wotton (Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff) a Cameron Winn a Tomos Morgan (Bassaleg).

Nid oedd yn bosibl i Holly Clark na Katie Gabica (Ysgol Uwchradd Llanwern) i fod yno ar y diwrnod.

Yn dilyn y cyflwyniadau, anerchodd y Cynghorydd Wilcox y disgyblion gan ddweud bod ganddi brofiad helaeth dros 30 mlynedd yn y byd addysg, a olygai ei bod yn gallu gwerthfawrogi trafodaethau’r disgyblion a’i bod yn ymwybodol iawn o’r pwysau y mae disgyblion yn eu hwynebu o ran arholiadau.

 “Mae gennych chi i gyd sgiliau dadlau anhygoel a gwnaethoch i bawb feddwl gyda’ch cyflwyniadau.

 “Yr wythnos hon, fe gollon ni yr AS Paul Flynn o Gasnewydd, a oedd yn siaradwr gwych ei hun, a byddai ef wedi bod wrth ei fodd yn y cyflwyniad hwn yn cael clywed eich barn. Roedd  yn awyddus iawn i annog pobl ifanc i ymgymryd â gwleidyddiaeth a byddech wedi gwneud argraff fawr arno fel y gwnaethoch arnaf fi, wrth wrando ar eich dadleuon.

 “Mae hi wedi bod yn bleser llwyr cael cwrdd â chi yma a dymunaf bob llwyddiant i chi yn y dyfodol,” meddai’r Cynghorydd Wilcox a gyflwynodd feiro coffa i’r disgyblion hefyd er mwyn nodi eu hymweliad.

Roedd y Cynghorydd Giles hefyd yn llawn canmoliaeth i’r disgyblion: “Mae’n amlwg o’ch dadleuon eich bod wedi meddwl yn ddwys ac wedi gwneud llawer o ymchwil ar gyfer eich cyflwyniadau. Llongyfarchiadau i bawb a gyfrannodd.”

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.