Newyddion

Gofyn i drigolion ddweud eu dweud ar gynllun Datblygu Lleol newydd Casnewydd

Wedi ei bostio ar Friday 8th January 2021

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gofyn i'r cyhoedd ddweud eu dweud i lywio cynnwys y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diweddaraf. 

Y CDLl yw'r cynllun datblygu ar gyfer Casnewydd.   Dyma'r sail ar gyfer cynllunio defnydd tir o fewn ardal weinyddol y cyngor a byddyn rhedeg rhwng 2021 a 2036.

Ar 14 Hydref 2020 cytunodd y cyngor i ddechrau proses adolygu ffurfiol y CDLl ac mae ymgynghori bellach yn digwydd ar ddwy ddogfen CDLl allweddol - yAdroddiad Adolygua'rCytundeb Cyflawni.

Dwedodd y Cynghorydd Deb Davies – Aelod y Cabinet dros Ddatblygu Cynaliadwy: "Mae'r cynllun datblygu lleol yn ddogfen bwysig a fydd yn llywio polisi a phenderfyniadau cynllunio ar gyfer y ddinas tan 2036.   Mae’r meysydd y canolbwyntia arnynt yn cynnwys tai, cyflogaeth, cynaliadwyedd, tai fforddiadwy, yr amgylchedd, llain las, trafnidiaeth, manwerthu, safleoedd Sipsiwn a Theithwyr a gwastraff.

Mae hwn yn gam cyntaf pwysig ym mhroses y cynllun datblygu a byddem yn eich annog i roi eich adborth ar y naill ddogfen neu'r llall neu'r ddwy ddogfen yma.

Mae rhagor o wybodaeth gan gynnwys sut i roi adborth ar gael yn www.newport.gov.uk/ldp

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 5 March 2021.

More Information