Priodas a phartneriaeth sifil

Mae Gwasanaeth Cofrestru Casnewydd wedi'i leoli gerllaw canol y ddinas.

Dylech fynd i edrych ar y Swyddfa Gofrestru cyn trefnu'ch seremoni, oherwydd pan fydd y camau cyfreithiol rhagarweiniol wedi cychwyn, bydd y gwaith papur yn ddilys ar gyfer yr ystafell sydd wedi'i henwi yn unig.

Gofynnwch i ni am eich seremoni

P'un a fyddwch am gael seremoni fechan, dawel, neu achlysur mwy traddodiadol, gwnawn ein gorau i fodloni eich dymuniadau.

Cewch ddigon o gyfle i ddweud wrthym am eich trefniadau a gallwch bersonoli eich seremoni gyda'ch dewis eich hun o eiriau, darlleniadau a cherddoriaeth.

Gallwch ddewis o blith amrywiaeth eang o addunedau a darlleniadau, neu efallai byddwch am ysgrifennu eich addunedau eich hun - os gwnewch chi hynny, bydd angen i ni eu cymeradwyo o flaen llaw.

Gwneir unrhyw ddarlleniadau gan westai, y briodferch neu'r priodfab, a gallwn roi gwybod i chi pryd y dylent gael eu cynnwys yn y seremoni.

Cofiwch y bydd unrhyw ychwanegiadau at y seremoni yn rhai yn ogystal â'r geiriau cyfreithiol ac ni chaiff yr ychwanegiadau fod yn grefyddol eu natur.

Eich seremoni

Bydd angen i o leiaf ddau dyst sydd dros 16 oed fod yn bresennol yn y seremoni.

Nid oes rhaid i chi fyw yng Nghasnewydd i gynnal eich seremoni yma. 

Dydd Gwener a dydd Sadwrn yw'r diwrnodau mwyaf poblogaidd ar gyfer seremonïau ac fe'ch cynghorir i drefnu ymhell o flaen llaw er mwyn sicrhau'r dyddiad a'r amser o'ch dewis.

Rydym yn sylweddoli bod eich priodas neu eich partneriaeth sifil yn achlysur unigryw ac arbennig ac rydym ni yma i'ch helpu i'w wneud yn ddiwrnod i'w gofio. 

Beth bynnag yw'ch trefniadau, byddwn yn ceisio sicrhau bod eich seremoni yn cyd-fynd â'ch dymuniadau ac, yn bwysicaf oll, ei bod yn cael ei chyflawni yn unol â'r gyfraith. 

Darperir blodau yn ystafelloedd y seremoni, ond cewch ddarparu eich blodau eich hun os dymunwch.

Mae gardd fechan, brydferth, gyda mainc garreg yn cynnig cyfle delfrydol i gyplau dynnu lluniau.

Rydym yn falch iawn o'r croeso cynnes a'r gwasanaeth proffesiynol a ddarparwn.

Camau cyfreithiol rhagarweiniol 

Cyn y gall unrhyw briodas gael ei gweinyddu'n gyfreithiol yng Nghymru neu Loegr, rhaid dilyn rhai camau rhagarweiniol.

Os ydych chi'n bwriadu priodi mewn eglwys, dylech gysylltu â'r ficer i gael gwybodaeth. 

Rhaid cynnal y camau rhagarweiniol sifil sy'n gysylltiedig â'ch Swyddfa Gofrestru leol cyn pob priodas arall.

Rhaid rhoi hysbysiad cyfreithiol o briodas a phartneriaeth sifil yn yr ardal lle'r ydych yn byw.

Er enghraifft, os ydych chi'n talu eich treth gyngor i Gyngor Dinas Casnewydd, byddwch yn rhoi eich hysbysiad yn Swyddfa Gofrestru Casnewydd.

Hysbysiad trwy dystysgrif

Mae hysbysiad o briodas yn ddogfen gyfreithiol sy'n ddilys am flwyddyn a rhaid iddo gael ei roi gan y ddau barti i'r briodas.

Mae'n rhaid bod y ddau ohonoch wedi byw mewn ardal gofrestru yng Nghymru neu Loegr am o leiaf saith diwrnod cyn rhoi hysbysiad yn y Swyddfa Gofrestru.

Mae'n rhaid i bob unigolyn roi ei hysbysiad cyfreithiol ei hun - os yw'r ddau ohonoch yn byw yn yr un ardal, gallwch fynd gyda'ch gilydd, os ydych yn byw mewn ardaloedd cofrestru gwahanol, bydd y naill a'r llall ohonoch yn mynd i'ch swyddfa leol eich hun.

Cysylltwch â'ch swyddfa gofrestru leol i drefnu apwyntiad cyn mynd yno.

Ar ôl rhoi hysbysiad, rhaid i chi aros 28 niwrnod clir cyn i'r briodas allu cael ei chynnal.

Hysbysiad trwy dystysgrif gyda thrwydded

Mae'r weithdrefn hon, a elwid yn aml yn 'drwydded arbennig', wedi cael ei dileu erbyn hyn.

Rhaid i gyfnod aros o 28 niwrnod clir o leiaf fynd heibio cyn i'r briodas allu cael ei chynnal. 

Ffioedd priodas a phartneriaeth sifil

Cysylltu â ni

Manylion cysylltu ac oriau agor ar gyfer Swyddfa Gofrestru Casnewydd