Bioamrywiaeth

Talfyriad o ddau air yw bioamrywiaeth, sef amrywiaeth biolegol. Mae’n cyfeirio at amrywiaeth a digonedd pob math o fywyd ar y ddaear.

Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Bywyd Gwyllt a Datblygu (pdf)  yn dangos sut mae’n rhaid i bob cynnig datblygu ystyried bioamrywiaeth.

Projectau

Rheoli Bryngaer Croes Trelech

Yn y gorffennol byddai’r dirwedd hanesyddol hon dan orchudd grug ond mae rhedyn a choed wedi ymledu i’r safle ac mae’r rhan fwyaf o’r grug wedi cael ei golli.

Nod y project hwn yw rheoli’r rhedyn ar rannau o’r gaer i alluogi grug i ailsefydlu ei hun a chreu cartref gwerthfawr i ymlusgiaid, adar, ieir bach yr haf, gwyfynod a mamaliaid.

Bwydo adar y gaeaf

Project ar y cyd rhwng 5 awdurdod lleol yn ne Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent.

Caiff ardaloedd o dir eu hau â chymysgedd o hadau sy’n cynnwys blodau haul, cêl, cwinoa a blodau gwyllt i roi ffynhonnell fwyd i adar tir amaeth yn benodol yn ystod misoedd y gaeaf.

Heuwyd pum safle gan gynnwys golygfan y Ridgeway, tir y tu cefn i Panasonic, golygfan Christchurch, tir gerllaw Coed Dyffryn a safle tirlenwi Maesglas.

19 Hills, Ringland

Derbyniwyd grant trwy Ymddiriedolaeth Veolia i greu cynefinoedd a gwella safle yn Ringland sy’n tueddu i ddioddef llifogydd.

Crëwyd ardal wlyptir 19 Hills sy’n hwyluso mynediad.

Project y Cardwenyn

Trwy weithio gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a’r Bumblebee Conservation Trust, mae darn o dir maeth yn cael ei reoli ar gyfer cacwn, yn benodol y gardwenynen, ar Wastadeddau Gwent,

Ceir y gardwenynen mewn chwe lleoliad yn unig ledled Prydain ac mae Gwastadeddau Gwent ger Casnewydd yn un o ganolfannau’r rhywogaeth.

Symbolau bywyd gwyllt 

Caiff cyfres newydd o symbolau bywyd gwyllt eu gosod ym Mharc San Sulien i ddangos y bywyd gwyllt amrywiol a geir yno.

Cyswllt

E-bostiwch gwybodaeth@casnewydd.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Casnewydd a gofyn am y Tîm Gwasanaethau Gwyrdd.