Ardaloedd cadwraeth

Arfarniadau ardal gadwraeth

Y bwriad drwy arfarniad ardal gadwraeth yw cofnodi a dadansoddi cymeriad ardal, adnabod ei hasedau treftadaeth, adnabod y risgiau sy’n bygwth cymeriad arbennig ardal, ac edrych ar gyfleoedd i'w gwella.

Mae ffin yr Ardal Gadwraeth yn cael ei hadolygu, a phan fydd angen, gwneir argymhellion i’w newid.

Mae hefyd gynllun a pholisïau rheoli i roi arweiniad i bobl sydd â diddordeb mewn ardal.

Ymgynghoriad presennol

26 Hydref – 21 Rhagfyr 2018

Rydyn ni wedi ymgynghori ar arfarniadau ardal gadwraeth ar gyfer:

Dilynwch y dolenni uchod i’r adroddiad arfarnu perthnasol ac anfonwch eich sylwadau drwy e-bostio ldp.consultation@newport.gov.uk neu ysgrifennu i’r adran Polisi Cynllunio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR.

Ymgynghoriadau blaenorol

Rydyn ni wedi ymgynghori ar arfarniadau ardal gadwraeth ar gyfer:

Cynhaliwyd arddangosfeydd cyhoeddus i weld a thrafod y cynigion. 

Manylion Cyswllt

E-bostiwch unrhyw gwestiynau i ldp.constulation@newport.gov.uk. 

Mae 15 o ardaloedd cadwraeth yn ardal Cyngor Dinas Casnewydd.

Lawrlwythwch y nodyn canllaw Beth yw Ardal Gadwraeth? (pdf)

Ardaloedd cadwraeth

 • Parc Beechwood
 • Parc Belle Vue
 • Caerllion
 • Clytha
 • Kensington Place
 • Lower Dock Street
 • Lower Machen
 • Sir Fynwy a Chamlas Brycheiniog
 • Y Redwig
 • Sant Gwynllyw
 • Stow Park
 • The Shrubbery
 • Canol y Dref
 • Tŷ a Thir Tredegar
 • Waterloo

Cydsyniad Ardal Gadwraeth

Rhaid cael Cydsyniad Ardal Gadwraeth i ddymchwel adeilad neu strwythur (e.e. wal ffin) mewn ardal gadwraeth

TRA92752 26/10/18