Cyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a Fairoak

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021

Lawrlwythwch yr Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwythwch yr Atodlen Penderfyniad cysylltiedig (pdf)

Lawrlwythwch yr Asesiad o Degwch ac Effaith ar Gydraddoldeb (pdf)

Ymgynghori

Daw’r ymgynghoriad i ben am hanner nos, nos Wener 11 Medi 2020

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori sydd wedi’i gyhoeddi isod.

Lawrlwythwch y ddogfen ymgynghori ffurfiol lawn (pdf)

Lawrlwythwch fersiwn gryno’r ddogfen ymgynghori (pdf) 

Ni chaiff unrhyw ymatebion negyddol a wneir yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn eu hystyried yn wrthwynebiadau i’r cynnig ond yn hytrach yn sylwadau croes. 

Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol, sef ail gam y cynnig, y gellir cofrestru gwrthwynebiadau.

Daw’r ymgynghoriad i ben am hanner nos, nos Wener 11 Medi 2020

Adroddiad ymgynghori

Lawrlwythwch yr Adroddiad Ymgynghori (pdf) sy’n crynhoi’r broses ymgynghori ac ymgysylltu, sylwadau a ddaeth i law ac ymateb y cyngor.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau yn ystyried y farn a fynegwyd cyn penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig ai peidio.

Os penderfynir parhau, bydd hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi.

Bydd y cyfnod cynnig statudol yn para 28 diwrnod wedi'r dyddiad cyhoeddi, ac mae’n galluogi pobl i fynegi eu barn o ran cefnogi neu wrthwynebu'r cynigion.

Os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi'r cynnig statudol, bydd yr Aelod Cabinet yn gwneud y penderfyniad terfynol o ran p'un a ddylid parhau ai peidio.

Os derbynnir unrhyw wrthwynebiadau ac na chânt eu tynnu'n ôl wedyn yn ystod y cyfnod hysbysu hwn, Cabinet y Cyngor fydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad terfynol.

TRA126627 14/10/2020