Derbyn i ddosbarth meithrin

Nursery-admission

Mae addysg feithrin ar gyfer plant tair a phedair oed.

Gall plentyn gael ei dderbyn i feithrinfa ar ddechrau’r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed os oes lleoedd ar gael a rhaid gwneud cais i bob plentyn y mae angen lle dosbarth meithrin arno.

Gallai hyn fod mewn ysgol feithrin gymunedol (cyngor) neu mewn lleoliad preifat, a allai fod yn grŵp chwarae neu feithrinfa ddydd breifat.

 • Mae plant a anwyd rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr yn gymwys i ddechrau’n gynnar o’r mis Ionawr ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed
 • Mae plant a anwyd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth yn gymwys i ddechrau’n gynnar o’r mis Ionawr ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed
 • Nid yw plant a anwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Awst yn gymwys i ddechrau’n gynnar ond gallant fynychu meithrinfa o’r mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed

Derbynnir plant i ddosbarthiadau neu ysgolion meithrin cymunedol ar sail sesiynau hanner diwrnod, naill ai yn y bore neu’r prynhawn, bum diwrnod yr wythnos.

Mae ysgolion yn disgwyl i ddisgyblion sy’n mynychu’r feithrinfa fynd i bob sesiwn sydd ar gael iddynt.

Os nad ydych am i’ch plentyn fynychu pob un o’r pum sesiwn bob wythnos, gallai fod yn well gennych ddod o hyd i le mewn lleoliad preifat a allai gynnig trefniadau mwy hyblyg – cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am gyngor. 

Nid yw mynychu dosbarth meithrin yn warant y caiff y plentyn ei dderbyn ac nid yw’n rhoi unrhyw fantais i gais plentyn am le dosbarth meithrin.

Rhaid i rieni wneud cais ar wahân i’w plentyn gael ei dderbyn i’r dosbarth derbyn ar yr adeg briodol.

Ceisiadau am le meithrin yn 2019

Bellach gall rheini plant a anwyd rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016. 

Wrth wneud cais, rydych yn ymgeisio am le ym mis Medi ac yn nodi a fyddai diddordeb gennych mewn dechrau’n gynnar (lle Plant sy’n Codi’n 3 Oed) yn y feithrinfa honno os yw’ch plentyn yn gymwys ac os oes lleoedd ar gael.

Darllenwch am Ddalgylchoedd Casnewydd

Hefyd gallwch nodi yr hoffech le yn y feithrinfa yn yr ysgol gynradd newydd ar ddatblygiad Glan Llyn a fydd yn agor ym mis Medi 2019.

Nid yw nodi dosbarth meithrin a ffefrir yn gwarantu y caiff eich plentyn ei dderbyn i’ch meithrinfa o ddewis, ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i’ch plentyn dros blant eraill nad yw eu rhieni wedi’u nodi’n feithrinfa a ffefrir.

Os nad ydych yn nodi meithrinfa a ffefrir, neu os ydych yn cyflwyno eich cais ar ôl y dyddiad cau, bydd eich plentyn yn llai tebygol o allu mynychu’r feithrinfa o’ch dewis.

Cymerwch olwg ar y lleoedd a ddyrannwyd ar gyfer mis Medi 2019 (pdf)

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am ffurflen gais feithrin. 

Ceisiadau am le meithrin ym Medi 2020

Gwnewch gais am le meithrin at fis Medi 2020 i blant a aned rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017.

Wrth wneud cais rydych chi’n ymgeisio am le ym mis Medi ac yn dangos p’un a fyddai gennych ddiddordeb mewn dechrau cynnar (lle Rising 3) yn y feithrinfa honno os yw’ch plentyn yn gymwys ac os oes lleoedd ar gael.

Lawrlwythwch bolisi derbyn i ysgolion 2020 (pdf)

Darllenwch am ddalgylchoedd Casnewydd.

 • Y dyddiad olaf i gyflwyno cais yw 18 Medi 2019
 • Caiff penderfyniadau eu cyflwyno ar 4 Rhagfyr 2019

If Rising 3 places are available, eligible pupils will be offered an early start at their allocated nursery: 

 • on 4 December 2019 for January 2020 Rising 3 places (on-time applications)
 • on 11 March 2020 for April 2020 Rising 3 places (on-time applications)

Pan wnewch gais ar-lein bydd gofyn i chi gadarnhau’ch dewisiadau ysgol feithrin. Ydych chi wedi ystyried addysg Gymraeg i’ch plentyn?

Fel arall, lawrlwythwch ffurflen derbyn i feithrinfa Medi 2020 (pdf)

Nid yw mynegi dewis yn sicrhau lle yn eich meithrinfa o ddewis ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i'ch plentyn dros rieni nad ydynt wedi’i dewis.

Os nad ydych yn mynegi dewis, neu’n cyflwyno’ch cais ar ôl y dyddiad cau, bydd yn llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu eich meithrinfa o ddewis.

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) yn uniongyrchol am ffurflen gais.

Mae’r cyngor yn cynnig i sefydlu ysgol gynradd egin Gymraeg. Cynigir y bydd yr Ysgol newydd hon yn cael ei sefydlu o fis Medi 2020. Yn y lle cyntaf fel darpariaeth eginblanhigyn ar gyfer disgyblion Meithrin a Derbyn yn unig, yn hen Ysgol Fabano Caerleon Lodge Hill, sy’n wag ar hyn o bryd. Dylai’r ymgynghoriad hwn ddod i ben ar 13 Medi 2019.

Er na all y Cyngor ar y cam hwn sicrhau y bydd yr ysgol yn agor fel y cynllunnir ym Medi 2020, gall rhieni fynegi hon fel ysgol ddewis wrth wneud cais. Dylech hefyd ddewis ysgolion eraill, y mae manylion amdanynt ym Mholisi Derbyn i Ysgolion 2020/21. Os bydd oedi wrth agor ysgol gynradd newydd, caiff eich ail ddewis ei ystyried yn ddewis cyntaf.

Rhagor o wybodaeth a diweddariadau ar y cynnig hwn.

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer derbyn i’r ysgol feithrin

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn meithrinfa yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn.

Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r feithrinfa cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau am dderbyn i’r feithrinfa yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

 1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
 2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
 3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
 4. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
 5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na’r Nifer Derbyn a gyhoeddir, rhoddir blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw agosaf i’r ysgol o’u dewis.

Os nodwch fwy nag un feithrinfa a ffefrir, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn y feithrinfa a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Nodwch nad oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor i wrthod lle meithrin.

Cysylltu 

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk gydag unrhyw gwestiynau am ysgolion neu ddosbarthiadau meithrin cymunedol.

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am wybodaeth am leoedd yn y sector preifat.

TRA104492 01/07/2019