Derbyn i ddosbarth meithrin

Nursery-admission

Mae addysg feithrin ar gyfer plant tair a phedair oed.

Gall plentyn gael ei dderbyn i feithrinfa ar ddechrau’r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed os oes lleoedd ar gael a rhaid gwneud cais i bob plentyn y mae angen lle dosbarth meithrin arno.

Gallai hyn fod mewn ysgol feithrin gymunedol (cyngor) neu mewn lleoliad preifat, a allai fod yn grŵp chwarae neu feithrinfa ddydd breifat.

  • Mae plant a anwyd rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr yn gymwys i ddechrau’n gynnar o’r mis Ionawr ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed
  • Mae plant a anwyd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth yn gymwys i ddechrau’n gynnar o’r mis Ionawr ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed
  • Nid yw plant a anwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Awst yn gymwys i ddechrau’n gynnar ond gallant fynychu meithrinfa o’r mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed

Derbynnir plant i ddosbarthiadau neu ysgolion meithrin cymunedol ar sail sesiynau hanner diwrnod, naill ai yn y bore neu’r prynhawn, bum diwrnod yr wythnos.

Mae ysgolion yn disgwyl i ddisgyblion sy’n mynychu’r feithrinfa fynd i bob sesiwn sydd ar gael iddynt.

Os nad ydych am i’ch plentyn fynychu pob un o’r pum sesiwn bob wythnos, gallai fod yn well gennych ddod o hyd i le mewn lleoliad preifat a allai gynnig trefniadau mwy hyblyg – cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am gyngor. 

Nid yw mynychu dosbarth meithrin yn warant y caiff y plentyn ei dderbyn ac nid yw’n rhoi unrhyw fantais i gais plentyn am le dosbarth meithrin.

Rhaid i rieni wneud cais ar wahân i’w plentyn gael ei dderbyn i’r dosbarth derbyn ar yr adeg briodol.

Ceisiadau am le meithrin ym Medi 2020

Y dyddiad olaf i gyflwyno cais yw 18 Medi 2019

Mewngofnodwch i weld eich penderfyniad

Gweld y crynodeb derbyniadau meithrin diweddaraf (pdf)

Lawrlwytho’r ffurflen gais lle meithrin Medi 2020 (pdf) i wneud cais hwyr.

Wrth wneud cais rydych chi’n ymgeisio am le ym mis Medi ac yn dangos p’un a fyddai gennych ddiddordeb mewn dechrau cynnar (lle Rising 3) yn y feithrinfa honno os yw’ch plentyn yn gymwys ac os oes lleoedd ar gael.

Lawrlwythwch bolisi derbyn i ysgolion 2020 (pdf)

Darllenwch am ddalgylchoedd Casnewydd.

Os oes lleoedd Rising 3 ar gael, caiff disgyblion cymwys gynnig i ddechrau'n gynnar yn eu hysgol feithrin:  

  • ar 4 Rhagfyr 2019 ar gyfer lleoedd Rising 3 Ionawr 2020 (ceisiadau ar amser)
  • ar 11 Mawrth 2020 ar gyfer lleoedd Rising 3 Ebrill 2020 (ceisiadau ar amser)

Pan wnewch gais ar-lein bydd gofyn i chi gadarnhau’ch dewisiadau ysgol feithrin. Ydych chi wedi ystyried addysg Gymraeg i’ch plentyn?

Fel arall, lawrlwythwch ffurflen derbyn i feithrinfa Medi 2020 (pdf)

Nid yw mynegi dewis yn sicrhau lle yn eich meithrinfa o ddewis ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i'ch plentyn dros rieni nad ydynt wedi’i dewis.

Os nad ydych yn mynegi dewis, neu’n cyflwyno’ch cais ar ôl y dyddiad cau, bydd yn llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu eich meithrinfa o ddewis.

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) yn uniongyrchol am ffurflen gais.

Mae’r cyngor yn cynnig i sefydlu ysgol gynradd egin Gymraeg. Cynigir y bydd yr Ysgol newydd hon yn cael ei sefydlu o fis Medi 2020. Yn y lle cyntaf fel darpariaeth eginblanhigyn ar gyfer disgyblion Meithrin a Derbyn yn unig, yn hen Ysgol Fabano Caerleon Lodge Hill, sy’n wag ar hyn o bryd. Dylai’r ymgynghoriad hwn ddod i ben ar 13 Medi 2019.

Er na all y Cyngor ar y cam hwn sicrhau y bydd yr ysgol yn agor fel y cynllunnir ym Medi 2020, gall rhieni fynegi hon fel ysgol ddewis wrth wneud cais. Dylech hefyd ddewis ysgolion eraill, y mae manylion amdanynt ym Mholisi Derbyn i Ysgolion 2020/21. Os bydd oedi wrth agor ysgol gynradd newydd, caiff eich ail ddewis ei ystyried yn ddewis cyntaf.

Rhagor o wybodaeth a diweddariadau ar y cynnig hwn.

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer derbyn i’r ysgol feithrin

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn meithrinfa yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn.

Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r feithrinfa cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau am dderbyn i’r feithrinfa yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  4. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na’r Nifer Derbyn a gyhoeddir, rhoddir blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw agosaf i’r ysgol o’u dewis.

Os nodwch fwy nag un feithrinfa a ffefrir, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn y feithrinfa a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Nodwch nad oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor i wrthod lle meithrin.

Cysylltu 

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk gydag unrhyw gwestiynau am ysgolion neu ddosbarthiadau meithrin cymunedol.

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am wybodaeth am leoedd yn y sector preifat.

TRA112275 02/12/19