Gwisg Ysgol

Corff llywodraethu pob ysgol sy’n penderfynu ar y polisi ar wisg ysgol neu’r polisi ar gôd gwisg ac edrychiad disgyblion.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion i helpu cyrff llywodraethu i roi polisi ar wisg ysgol ac edrychiad disgyblion ar waith, neu newid eu polisi.

Bu Llywodraeth Cymru’n darparu cymorth ariannol tuag at gostau gwisgoedd ysgol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 oedd â hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Daeth y cynllun hwn i ben ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2017/18.

Mae’r rhan fwyaf o Ysgolion Uwchradd Casnewydd wedi ymrwymo at ddatblygu Cynllun Ailgylchu Gwisgoedd Ysgol, wedi ei anelu’n benodol at ddisgyblion blwyddyn 6 yn pontio i flwyddyn 7.

Mae llawer o rieni'n cytuno bod plant yn tyfu'n sydyn weithiau yn yr oed hwn, gan arwain at wisgoedd ysgol nad oes fawr o ddefnydd arnyn nhw, ac y gellir eu rhoi i eraill.

Holwch am y cynllun yn eich ysgol uwchradd leol.

Grant Datblygu Disgyblion 

Mae Grant Datblygu Disgyblion (GDD) Llywodraeth Cymru yn helpu i ariannu gwisg ac offer ysgol plentyn, ynghyd ag eitemau ar gyfer gweithgareddau y tu allan i oriau ysgol. Mae arian wedi’i roi ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

Pwy sy’n gymwys?

Mae cyllid ar gael i ddisgyblion, gan gynnwys disgyblion ceiswyr lloches, sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim ac sy’n dechrau yn y canlynol ym mis Medi 2019:

  • Dosbarth derbyn ysgolion cynradd a gynhelir
  • Blwyddyn 3 ysgolion uwchradd a gynhelir
  • Blwyddyn 7 ysgolion uwchradd a gynhelir
  • Blwyddyn 10 ysgolion uwchradd a gynhelir
  • neu ddisgyblion ym mlwyddyn 4 neu 11 mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion

Mae cyllid hefyd ar gael i bob plentyn sy’n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol.

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael ar gyfer pob dysgwr cymwys ac eithrio’r rheini ym Mlwyddyn 7 lle ceir uchafswm o £200.

Nid oes angen i chi wneud cais am y GDD os yw eich plentyn eisoes yn cael prydau ysgol am ddim

Os ydych yn gymwys ond nad ydych wedi cyflwyno cais, dylech gyflwyno cais prydau ysgol am ddim ar gyfer Medi 2019.

Bydd taliadau’n dechrau cael eu gwneud yn wythnos olaf Awst 2019. 

TRA106524 16 August 2019