Gwasanaeth ailgartrefu

Dogs Home - open day

Mae gwasanaeth ailgartrefu'r Cyngor yn cynnwys:

  • help a chyngor ar ddewis y ci mwyaf addas, gyda thrafodaeth ynghylch ymweliad â'r cartref gyda chi a'ch teulu
  • cyfnod prawf o bythefnos i weld a ydych chi a'r ci yn cydweddu'n addas, gyda'n staff profiadol wrth law i helpu gydag unrhyw faterion
  • sicrhau bod eich ci newydd yn cael ei frechu a’i lyngyru
  • codi pris rhesymol i gynnwys microsglodynnu
  • cyngor ysbaddu gan y Dogs Trust neu Gartref Cŵn Dinas Casnewydd

Bydd wardeiniaid cŵn yn archwilio cartref pob darpar fabwysiadwr cyn i gi gael ei leoli.

Pan na chaiff cŵn eu hawlio na'u hailgartrefu, mae'r cyngor yn gweithio gyda Four Paws Animal Rescue.  

Oriau Agor Cartref Cŵn Dinas Casnewydd

Bydd y cartref cŵn yn derbyn hyd at dri chais i ailgartrefu pob ci o'r diwrnod y mae'r ci’n cyrraedd. 

Ar ôl saith diwrnod bydd staff yn edrych drwy’r ceisiadau ac yn dewis y cartref mwyaf priodol.   

Ystyrir ffactorau yn cynnwys oedran, anghenion hyfforddi a lefelau ymarfer corff y ci yn ogystal â phrofiad blaenorol, oriau gwaith ac aelodau eraill o deulu (gan gynnwys plant ac anifeiliaid anwes) y person sy’n cynnig ailgartrefu ci. 

Hyd yn oed os oes tri chais eisoes i ailgartrefu ci, gall fod yn werth cadw mewn cysylltiad i weld a yw’r ci wedi ei ailgartrefu.  

Yn gwbl briodol, mae angen i bobl wneud yn hollol siŵr eu bod wedi gwneud y dewis perffaith, a gall gymryd rhai ymweliadau cyn iddynt wybod yn iawn.

Weithiau nid yw’r ci newydd yn dod ymlaen gyda chi presennol y person sy’n ailgartrefu, weithiau mae amgylchiadau bywyd yn newid, weithiau bydd pobl yn meddwl eto a pharhau i chwilio.

Mae'n beth da bod pobl yn ystyried yn hir ac yn ddwys cyn ymrwymo i rannu eu bywyd gyda chi penodol ac mae'n bwysig eu bod yn hollol siŵr eu bod wedi gwneud y dewis cywir.

Os byddwch yn aflwyddiannus gyda’ch dewis cyntaf, peidiwch â digalonni. Dyw hyn ddim yn golygu na allech gynnig cartref gwych i gi achub, ond mae'n bosibl bod y ci penodol a ddewisoch yn fwy addas at gartref gwahanol.

Opt to Adopt

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd yn gweithio'n agos gyda'u partneriaid Opt to Adopt sy'n cynnal hyb ailgartrefu i gyflwyno pobl sy’n chwilio am gi â chŵn strae.

Mae'r hyb ailgartrefu yn fawr ac yn hamddenol, ac mae'n cynnig lle i asesu'r ailgartrefwyr posibl.

Mae Opt to Adopt hefyd wedi ariannu gwaith uwchraddio i'r cytiau cŵn a'r ardaloedd awyr agored lle mae’r cŵn yn ymarfer.

Mae'r bartneriaeth hefyd wedi ein galluogi i recriwtio gwirfoddolwyr i fynd â chŵn sy'n aros am gartref newydd am dro. 

Os hoffech fynd â’n cŵn am dro fel gwirfoddolwr ewch i dudalen Facebook Opt to Adopt.

Cysylltu

Cartref Cŵn Dinas Casnewydd, Stephenson Street, Casnewydd NP19 0RB

E-bost: dog.control@newport.gov.uk 

TRA121774 03/07/2020