Newidiadau i gasgliadau gwastraff o fis Ebrill 2019

recycling plea for website small image

Caiff biniau sbwriel newydd, llai eu cyflwyno ym mhob rhan o Gasnewydd rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2019.

Dim ond 120L o sbwriel y pythefnos y caiff pob cartref ei roi yn y biniau hyn, mewn cyferbyniad â’r 180L y caiff y rhan fwyaf o drigolion ei roi yn eu biniau ar hyn o bryd.

Rhaid i ni gynyddu ein cyfraddau ailgylchu i osgoi dirwyon mawr

Byddwch yn derbyn llythyr yn dweud wrthych pryd y caiff eich bin newydd ei anfon. 

Caiff eich hen fin ei gyfnewid am fin llai newydd felly gadewch eich hen fin ar y palmant i’w gasglu fel y gellir ei ailddefnyddio a’i ailgylchu. 

Pan fo’ch bin newydd gyda chi bydd yn rhaid i chi ddilyn y cynllun gwastraff ac ailgylchu newydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ar Gyngor Dinas Casnewydd i ailgylchu 64% o wastraff cartrefi erbyn 2020 a 70% erbyn 2025.

Canllawiau ar Gasgliadau Gwastraff ac Ailgylchu Domestig (pdf)

Casgliadau Gwastraff y Cartref – Cwestiynau Cyffredin (pdf)

Y rheswm dros y newidiadau hyn?

58% yw’n cyfradd ailgylchu ar hyn o bryd ac er ein bod yn un o’r dinasoedd sy’n perfformio orau yn y DU o ran ailgylchu, mae angen i ni ailgylchu mwy er mwyn osgoi dirwyon mawr gan Lywodraeth Cymru. 

Casgliadau sbwriel

Bydd eich bin sbwriel yn parhau i gael ei gasglu pob pythefnos fel arfer.

Gwiriwch eich diwrnod casglu

Dylai unrhyw sbwriel ffitio yn y bin gyda’r caead ar gau.

Os caiff gwastraff ei adael ar ben y bin, neu ar ei ochr, ni chaiff ei gasglu ond caiff ei roi yn y bin lle bo’n bosibl.

Gellir cyflwyno sbwriel dros ben i’w gasglu ar eich diwrnod casglu newydd neu fynd ag ef i’r Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Caniateir i’r nifer bach o gartrefi nad oes ganddynt fin olwyn ar gyfer gwastraff gyflwyno dau sach o sbwriel pob pythefnos.  

Cartrefi mwy

Gall cartrefi gyda chwech i saith o bobl wneud cais am fin olwyn 180L.

Gall cartrefi gyda mwy nag wyth o bobl wneud cais am fin 240L. 

Cais am fin mwy 

Ystyrir ceisiadau am finiau mwy dim ond os gall trigolion ddangos eu bod eisoes yn ailgylchu cymaint â phosibl. 

Casgliadau cewynnau a gwastraff hylendid

Gall trigolion sy’n defnyddio padiau anymataliaeth neu sydd â chyflyrau iechyd sy’n creu gwastraff tebyg wneud cais am gasgliad ychwanegol ar gyfer gwastraff hylendid.

Darllen am gasgliadau cewynnau yng Nghasnewydd

Ailgylchu

Mae’n hanfodol ein bod ni’n ailgylchu cymaint â phosibl

Mae ein partneriaid ailgylchu Wastesavers yn casglu plastigau, gwydr, cardbord, papur, gwastraff bwyd ac eitemau eraill y gellir eu hailgylchu pob wythnos – gallwch wneud cais am focsys a bagiau ychwanegol os oes eu hangen arnoch.

Darllen am gasgliadau ailgylchu wythnosol yng Nghasnewydd

Gall eitemau mwy gael eu casglu am ffi fach neu gellir mynd â nhw i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Cesglir gwastraff gardd pob pythefnos rhwng mis Mawrth a mis Rhagfyr.

Caiff taflen yn esbonio sut i ailgylchu ei hanfon i bob cartref yn rhan o’r newidiadau hyn.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn ailgylchu?

Dan Adran 46 Deddf Diogelu'r Amgylchedd (1990), mae gan gynghorau’r grym i gyhoeddi dirwyon pan nad yw pobl yn defnyddio’r cynlluniau ailgylchu sydd ar gael.

Ar ôl i’r biniau newydd gael eu rhoi:

  • Bydd trigolion sy’n cyflwyno biniau sbwriel sy’n orlawn neu fagiau ychwanegol yn cael llythyr atgoffa o sut i ailgylchu
  • Os bydd hyn yn digwydd eto, caiff rhybudd ei roi ac ni chaiff unrhyw wastraff dros ben ei gasglu a bydd y trigolyn yn gyfrifol am y gwastraff hwnnw.  Gallai swyddog y Cyngor ymweld â’r cartref i roi cyngor ar  sut i drefnu ac ailgylchu gwastraff
  • Bydd bin sbwriel gorlawn eto’n arwain at hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi dan Adran 46 uchod. Ni chaiff y gwastraff dros ben ei gasglu a bydd y trigolyn yn parhau i fod yn gyfrifol amdano.
  • Bydd torri hysbysiad statudol yn ystod cyfnod o 12 mis yn arwain at Hysbysiad Cosb Benodedig o £100

Help a chyngor

Os hoffech chi fwy o gyngor ar y deunyddiau y gellir eu hailgylchu, a sut i ailgylchu’n fwy effeithiol, e-bostiwch info@newport.gov.uk at sylw’r tîm gorfodi ac ymgysylltu ailgylchu.

TRA99367 15/03/2019